ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه ربیع نژاد، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، (1399). بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 49-57. magiran.com/p2130334
F.Rabinejad, A.Ahani Azari , A.Danesh, (2020). Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 49-57. magiran.com/p2130334
فاطمه ربیع نژاد، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 49-57. magiran.com/p2130334
F.Rabinejad, A.Ahani Azari , A.Danesh, Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 49-57. magiran.com/p2130334
فاطمه ربیع نژاد، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، "بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 49-57. magiran.com/p2130334
F.Rabinejad, A.Ahani Azari , A.Danesh, "Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 49-57. magiran.com/p2130334
فاطمه ربیع نژاد، آنیا آهنی آذری، احمد دانش، (1399). 'بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.49-57. magiran.com/p2130334
F.Rabinejad, A.Ahani Azari , A.Danesh, (2020). 'Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.49-57. magiran.com/p2130334
فاطمه ربیع نژاد؛ آنیا آهنی آذری؛ احمد دانش. "بررسی میزان آلودگی پنیرهای لاکتیکی محلی به باکتری های اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا مونوسایتوژنز در شهرستان گرگان در سال 1396". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 49-57. magiran.com/p2130334
F.Rabinejad; A.Ahani Azari ; A.Danesh. "Surveying Contamination Rate of Local Lactic cheese with Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes in Gorgan in 2017", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 49-57. magiran.com/p2130334
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال