ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا علمی، (1399). توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 58-70. magiran.com/p2130335
S.Shojaee Barjoee , H.Mosleh Arani, A.Mosleh Arani, M.Elmi, (2020). Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 58-70. magiran.com/p2130335
سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا علمی، توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 58-70. magiran.com/p2130335
S.Shojaee Barjoee , H.Mosleh Arani, A.Mosleh Arani, M.Elmi, Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 58-70. magiran.com/p2130335
سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا علمی، "توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 58-70. magiran.com/p2130335
S.Shojaee Barjoee , H.Mosleh Arani, A.Mosleh Arani, M.Elmi, "Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 58-70. magiran.com/p2130335
سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا علمی، (1399). 'توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.58-70. magiran.com/p2130335
S.Shojaee Barjoee , H.Mosleh Arani, A.Mosleh Arani, M.Elmi, (2020). 'Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.58-70. magiran.com/p2130335
سعید شجاعی برجوئی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمدرضا علمی. "توزیع مکانی شاخص واحد سمیت و ارزیابی ریسک محیط زیستی برخی فلزات سنگین در غبار صنعتی شهرستان اردکان بر اساس تجزیه و تحلیل های زمین آماری در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 58-70. magiran.com/p2130335
S.Shojaee Barjoee ; H.Mosleh Arani; A.Mosleh Arani; M.Elmi. "Spatial Distribution of Toxicity Unit Index and Environmental Risk Assessment of Some Heavy Metals in Industrial Dust of Ardakan county Based on Geostatistical Analysis in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 58-70. magiran.com/p2130335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال