ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه کاخکی، حمیده یعقوبی، طاهره سربوزی حسین آبادی، (1399). بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 71-79. magiran.com/p2130336
S.Kakhki, H.Yaghoobi , T.Sarboozi Hosein Abadi, (2020). Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 71-79. magiran.com/p2130336
سمانه کاخکی، حمیده یعقوبی، طاهره سربوزی حسین آبادی، بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 71-79. magiran.com/p2130336
S.Kakhki, H.Yaghoobi , T.Sarboozi Hosein Abadi, Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 71-79. magiran.com/p2130336
سمانه کاخکی، حمیده یعقوبی، طاهره سربوزی حسین آبادی، "بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 71-79. magiran.com/p2130336
S.Kakhki, H.Yaghoobi , T.Sarboozi Hosein Abadi, "Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 71-79. magiran.com/p2130336
سمانه کاخکی، حمیده یعقوبی، طاهره سربوزی حسین آبادی، (1399). 'بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.71-79. magiran.com/p2130336
S.Kakhki, H.Yaghoobi , T.Sarboozi Hosein Abadi, (2020). 'Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.71-79. magiran.com/p2130336
سمانه کاخکی؛ حمیده یعقوبی؛ طاهره سربوزی حسین آبادی. "بررسی مصرف استروئیدهای آنابولیک در بین ورزشکاران بدنساز زن و مرد شهرستان تربت حیدریه در سال 1397". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 71-79. magiran.com/p2130336
S.Kakhki; H.Yaghoobi ; T.Sarboozi Hosein Abadi. "Analysis of anabolic androgenic steroid use among male and female body builders of Torbat Heydariyeh in 2018", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 71-79. magiran.com/p2130336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال