ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم آرادمهر، مهتاب صنوبری، (1399). تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، 80-92. magiran.com/p2130337
M.Aradmehr , M.Senobari, (2020). Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), 80-92. magiran.com/p2130337
مریم آرادمهر، مهتاب صنوبری، تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 1399؛ 7(4): 80-92. magiran.com/p2130337
M.Aradmehr , M.Senobari, Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials, Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 2020; 7(4): 80-92. magiran.com/p2130337
مریم آرادمهر، مهتاب صنوبری، "تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 7، شماره 4 (1399): 80-92. magiran.com/p2130337
M.Aradmehr , M.Senobari, "Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 7, no.4 (2020): 80-92. magiran.com/p2130337
مریم آرادمهر، مهتاب صنوبری، (1399). 'تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7(4)، صص.80-92. magiran.com/p2130337
M.Aradmehr , M.Senobari, (2020). 'Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials', Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7(4), pp.80-92. magiran.com/p2130337
مریم آرادمهر؛ مهتاب صنوبری. "تاثیر گیاه دارویی گل سرخ بر اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان: مرور نظامند مطالعات کارآزمایی بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 7 ،4 ، 1399، 80-92. magiran.com/p2130337
M.Aradmehr ; M.Senobari. "Effect of Medicinal plant of roses on sexual dysfunction of female and male subjects: A systematic review of clinical trials", Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, 7, 4, 2020, 80-92. magiran.com/p2130337
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال