ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر صفرزاده، فرح نادری، پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، علیرضا حیدرئی، (1391). رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن، نشریه زن و فرهنگ، 4(14)، 69-82. magiran.com/p2130513
S. Safarzadeh, F. Naderi, P. Asgari, M. S. Enayaty, A. R. Heidariei, (2013). The Relationship between Innovative Organizational Climates, Job Engagement with Organizational Citizenship Behavior in Women Employees, , 4(14), 69-82. magiran.com/p2130513
سحر صفرزاده، فرح نادری، پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، علیرضا حیدرئی، رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن. نشریه زن و فرهنگ، 1391؛ 4(14): 69-82. magiran.com/p2130513
S. Safarzadeh, F. Naderi, P. Asgari, M. S. Enayaty, A. R. Heidariei, The Relationship between Innovative Organizational Climates, Job Engagement with Organizational Citizenship Behavior in Women Employees, , 2013; 4(14): 69-82. magiran.com/p2130513
سحر صفرزاده، فرح نادری، پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، علیرضا حیدرئی، "رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن"، نشریه زن و فرهنگ 4، شماره 14 (1391): 69-82. magiran.com/p2130513
S. Safarzadeh, F. Naderi, P. Asgari, M. S. Enayaty, A. R. Heidariei, "The Relationship between Innovative Organizational Climates, Job Engagement with Organizational Citizenship Behavior in Women Employees", 4, no.14 (2013): 69-82. magiran.com/p2130513
سحر صفرزاده، فرح نادری، پرویز عسگری، میرصلاح الدین عنایتی، علیرضا حیدرئی، (1391). 'رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن'، نشریه زن و فرهنگ، 4(14)، صص.69-82. magiran.com/p2130513
S. Safarzadeh, F. Naderi, P. Asgari, M. S. Enayaty, A. R. Heidariei, (2013). 'The Relationship between Innovative Organizational Climates, Job Engagement with Organizational Citizenship Behavior in Women Employees', , 4(14), pp.69-82. magiran.com/p2130513
سحر صفرزاده؛ فرح نادری؛ پرویز عسگری؛ میرصلاح الدین عنایتی؛ علیرضا حیدرئی. "رابطه جو سازمانی نوآورانه و اشتیاق شغلی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان زن". نشریه زن و فرهنگ، 4 ،14 ، 1391، 69-82. magiran.com/p2130513
S. Safarzadeh; F. Naderi; P. Asgari; M. S. Enayaty; A. R. Heidariei. "The Relationship between Innovative Organizational Climates, Job Engagement with Organizational Citizenship Behavior in Women Employees", , 4, 14, 2013, 69-82. magiran.com/p2130513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال