ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد نوروزی نژاد، مینو طباطبایی، (1399). رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، Pure Life، 7(21)، 35-64. magiran.com/p2131223
Mohammad Norozi Nejad , Minoo Tabatabaei, (2020). The Approach of Islamic Education in the Six Areas of the Document is a Fundamental Evolution in the Education System, Pure Life, 7(21), 35-64. magiran.com/p2131223
محمد نوروزی نژاد، مینو طباطبایی، رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش. Pure Life، 1399؛ 7(21): 35-64. magiran.com/p2131223
Mohammad Norozi Nejad , Minoo Tabatabaei, The Approach of Islamic Education in the Six Areas of the Document is a Fundamental Evolution in the Education System, Pure Life, 2020; 7(21): 35-64. magiran.com/p2131223
محمد نوروزی نژاد، مینو طباطبایی، "رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش"، Pure Life 7، شماره 21 (1399): 35-64. magiran.com/p2131223
Mohammad Norozi Nejad , Minoo Tabatabaei, "The Approach of Islamic Education in the Six Areas of the Document is a Fundamental Evolution in the Education System", Pure Life 7, no.21 (2020): 35-64. magiran.com/p2131223
محمد نوروزی نژاد، مینو طباطبایی، (1399). 'رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش'، Pure Life، 7(21)، صص.35-64. magiran.com/p2131223
Mohammad Norozi Nejad , Minoo Tabatabaei, (2020). 'The Approach of Islamic Education in the Six Areas of the Document is a Fundamental Evolution in the Education System', Pure Life, 7(21), pp.35-64. magiran.com/p2131223
محمد نوروزی نژاد؛ مینو طباطبایی. "رویکرد تعلیم و تربیت اسلامی در ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش". Pure Life، 7 ،21 ، 1399، 35-64. magiran.com/p2131223
Mohammad Norozi Nejad ; Minoo Tabatabaei. "The Approach of Islamic Education in the Six Areas of the Document is a Fundamental Evolution in the Education System", Pure Life, 7, 21, 2020, 35-64. magiran.com/p2131223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال