ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لعیا مرادبیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری، (1399). بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، 371-386. magiran.com/p2131291
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amirhossein Shirani Rad, Hamid Abbasdokht, Hamidreza Asghari, (2020). Study of yield and some physiological characteristics of canola cultivars under the drought stress and delayed planting, Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), 371-386. magiran.com/p2131291
لعیا مرادبیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری، بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1399؛ 13(2): 371-386. magiran.com/p2131291
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amirhossein Shirani Rad, Hamid Abbasdokht, Hamidreza Asghari, Study of yield and some physiological characteristics of canola cultivars under the drought stress and delayed planting, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2020; 13(2): 371-386. magiran.com/p2131291
لعیا مرادبیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری، "بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 13، شماره 2 (1399): 371-386. magiran.com/p2131291
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amirhossein Shirani Rad, Hamid Abbasdokht, Hamidreza Asghari, "Study of yield and some physiological characteristics of canola cultivars under the drought stress and delayed planting", Journal of environmental stresses in crop sciences 13, no.2 (2020): 371-386. magiran.com/p2131291
لعیا مرادبیگی، احمد غلامی، امیرحسین شیرانی راد، حمید عباس دخت، حمید رضا اصغری، (1399). 'بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، صص.371-386. magiran.com/p2131291
Laia Moradbeigi , Ahmad Gholami, Amirhossein Shirani Rad, Hamid Abbasdokht, Hamidreza Asghari, (2020). 'Study of yield and some physiological characteristics of canola cultivars under the drought stress and delayed planting', Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), pp.371-386. magiran.com/p2131291
لعیا مرادبیگی؛ احمد غلامی؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید عباس دخت؛ حمید رضا اصغری. "بررسی عملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیک ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی آخر فصل و کاشت تاخیری". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13 ،2 ، 1399، 371-386. magiran.com/p2131291
Laia Moradbeigi ; Ahmad Gholami; Amirhossein Shirani Rad; Hamid Abbasdokht; Hamidreza Asghari. "Study of yield and some physiological characteristics of canola cultivars under the drought stress and delayed planting", Journal of environmental stresses in crop sciences, 13, 2, 2020, 371-386. magiran.com/p2131291
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال