ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نخ زری مقدم، ناصر صمصامی، علی راحمی کاریزکی، اسماعیل قلی نژاد، (1399). تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، 413-423. magiran.com/p2131294
Ali Nakhzari Moghaddam , Naser Samsami, Ali Rahemi Karizaki, Esmaeil Gholinezhad, (2020). Effect of irrigation on physiological traits and seed yield of soybean under inoculation with mycorrhiza fungi and rhizobium bacteria, Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), 413-423. magiran.com/p2131294
علی نخ زری مقدم، ناصر صمصامی، علی راحمی کاریزکی، اسماعیل قلی نژاد، تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1399؛ 13(2): 413-423. magiran.com/p2131294
Ali Nakhzari Moghaddam , Naser Samsami, Ali Rahemi Karizaki, Esmaeil Gholinezhad, Effect of irrigation on physiological traits and seed yield of soybean under inoculation with mycorrhiza fungi and rhizobium bacteria, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2020; 13(2): 413-423. magiran.com/p2131294
علی نخ زری مقدم، ناصر صمصامی، علی راحمی کاریزکی، اسماعیل قلی نژاد، "تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 13، شماره 2 (1399): 413-423. magiran.com/p2131294
Ali Nakhzari Moghaddam , Naser Samsami, Ali Rahemi Karizaki, Esmaeil Gholinezhad, "Effect of irrigation on physiological traits and seed yield of soybean under inoculation with mycorrhiza fungi and rhizobium bacteria", Journal of environmental stresses in crop sciences 13, no.2 (2020): 413-423. magiran.com/p2131294
علی نخ زری مقدم، ناصر صمصامی، علی راحمی کاریزکی، اسماعیل قلی نژاد، (1399). 'تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، صص.413-423. magiran.com/p2131294
Ali Nakhzari Moghaddam , Naser Samsami, Ali Rahemi Karizaki, Esmaeil Gholinezhad, (2020). 'Effect of irrigation on physiological traits and seed yield of soybean under inoculation with mycorrhiza fungi and rhizobium bacteria', Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), pp.413-423. magiran.com/p2131294
علی نخ زری مقدم؛ ناصر صمصامی؛ علی راحمی کاریزکی؛ اسماعیل قلی نژاد. "تاثیر تنش کم آبی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا تحت تاثیر تلقیح و عدم تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری ریزوبیوم". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13 ،2 ، 1399، 413-423. magiran.com/p2131294
Ali Nakhzari Moghaddam ; Naser Samsami; Ali Rahemi Karizaki; Esmaeil Gholinezhad. "Effect of irrigation on physiological traits and seed yield of soybean under inoculation with mycorrhiza fungi and rhizobium bacteria", Journal of environmental stresses in crop sciences, 13, 2, 2020, 413-423. magiran.com/p2131294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال