ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابوالفضل باغبانی آرانی، ظهراب اداوی، (1399). بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، 441-453. magiran.com/p2131296
Abolfazl Baghbani, Zohrab Adavi , (2020). Assessment of physiological and quantitative and qualitative yield of two millet species under different irrigation levels and application of growth promoting bacteria, Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), 441-453. magiran.com/p2131296
ابوالفضل باغبانی آرانی، ظهراب اداوی، بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1399؛ 13(2): 441-453. magiran.com/p2131296
Abolfazl Baghbani, Zohrab Adavi , Assessment of physiological and quantitative and qualitative yield of two millet species under different irrigation levels and application of growth promoting bacteria, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2020; 13(2): 441-453. magiran.com/p2131296
ابوالفضل باغبانی آرانی، ظهراب اداوی، "بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 13، شماره 2 (1399): 441-453. magiran.com/p2131296
Abolfazl Baghbani, Zohrab Adavi , "Assessment of physiological and quantitative and qualitative yield of two millet species under different irrigation levels and application of growth promoting bacteria", Journal of environmental stresses in crop sciences 13, no.2 (2020): 441-453. magiran.com/p2131296
ابوالفضل باغبانی آرانی، ظهراب اداوی، (1399). 'بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، صص.441-453. magiran.com/p2131296
Abolfazl Baghbani, Zohrab Adavi , (2020). 'Assessment of physiological and quantitative and qualitative yield of two millet species under different irrigation levels and application of growth promoting bacteria', Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), pp.441-453. magiran.com/p2131296
ابوالفضل باغبانی آرانی؛ ظهراب اداوی. "بررسی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کمی و کیفی دانه دو گونه ارزن تحت سطوح مختلف آبیاری و کاربرد باکتری های محرک رشد". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13 ،2 ، 1399، 441-453. magiran.com/p2131296
Abolfazl Baghbani; Zohrab Adavi . "Assessment of physiological and quantitative and qualitative yield of two millet species under different irrigation levels and application of growth promoting bacteria", Journal of environmental stresses in crop sciences, 13, 2, 2020, 441-453. magiran.com/p2131296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال