ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم خلیل وند بهروزیار، (1399). تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر وزن بلال و برخی ویژگی های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در شرایط تنش کمبود آب، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، 491-502. magiran.com/p2131299
Ebrahim Khalilvand Behrouzyar , (2020). Effect of nano-TiO2 foliar application on ear weight and some of biochemical characteristics of sweet corn (Zea mays var saccharata) under water deficit stress, Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), 491-502. magiran.com/p2131299
ابراهیم خلیل وند بهروزیار، تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر وزن بلال و برخی ویژگی های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در شرایط تنش کمبود آب. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1399؛ 13(2): 491-502. magiran.com/p2131299
Ebrahim Khalilvand Behrouzyar , Effect of nano-TiO2 foliar application on ear weight and some of biochemical characteristics of sweet corn (Zea mays var saccharata) under water deficit stress, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2020; 13(2): 491-502. magiran.com/p2131299
ابراهیم خلیل وند بهروزیار، "تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر وزن بلال و برخی ویژگی های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در شرایط تنش کمبود آب"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 13، شماره 2 (1399): 491-502. magiran.com/p2131299
Ebrahim Khalilvand Behrouzyar , "Effect of nano-TiO2 foliar application on ear weight and some of biochemical characteristics of sweet corn (Zea mays var saccharata) under water deficit stress", Journal of environmental stresses in crop sciences 13, no.2 (2020): 491-502. magiran.com/p2131299
ابراهیم خلیل وند بهروزیار، (1399). 'تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر وزن بلال و برخی ویژگی های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در شرایط تنش کمبود آب'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13(2)، صص.491-502. magiran.com/p2131299
Ebrahim Khalilvand Behrouzyar , (2020). 'Effect of nano-TiO2 foliar application on ear weight and some of biochemical characteristics of sweet corn (Zea mays var saccharata) under water deficit stress', Journal of environmental stresses in crop sciences, 13(2), pp.491-502. magiran.com/p2131299
ابراهیم خلیل وند بهروزیار. "تاثیر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر وزن بلال و برخی ویژگی های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea mays var saccharata) در شرایط تنش کمبود آب". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 13 ،2 ، 1399، 491-502. magiran.com/p2131299
Ebrahim Khalilvand Behrouzyar . "Effect of nano-TiO2 foliar application on ear weight and some of biochemical characteristics of sweet corn (Zea mays var saccharata) under water deficit stress", Journal of environmental stresses in crop sciences, 13, 2, 2020, 491-502. magiran.com/p2131299
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال