ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ایمانخواه، فرهاد کهرازائی، غلامرضا ثناگو محرر، (1398). اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و فاجعه سازی درد بیماران دیابتیک مبتلا به درد مزمن، فصلنامه پرستاری دیابت، 8(1)، 1020-1031. magiran.com/p2131358
Reza Imankhah, Farhad Kahrazei, GholamReza Sanagouye Moharer, (2020). Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain, Journal of Diabetes Nursing, 8(1), 1020-1031. magiran.com/p2131358
رضا ایمانخواه، فرهاد کهرازائی، غلامرضا ثناگو محرر، اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و فاجعه سازی درد بیماران دیابتیک مبتلا به درد مزمن. فصلنامه پرستاری دیابت، 1398؛ 8(1): 1020-1031. magiran.com/p2131358
Reza Imankhah, Farhad Kahrazei, GholamReza Sanagouye Moharer, Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain, Journal of Diabetes Nursing, 2020; 8(1): 1020-1031. magiran.com/p2131358
رضا ایمانخواه، فرهاد کهرازائی، غلامرضا ثناگو محرر، "اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و فاجعه سازی درد بیماران دیابتیک مبتلا به درد مزمن"، فصلنامه پرستاری دیابت 8، شماره 1 (1398): 1020-1031. magiran.com/p2131358
Reza Imankhah, Farhad Kahrazei, GholamReza Sanagouye Moharer, "Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain", Journal of Diabetes Nursing 8, no.1 (2020): 1020-1031. magiran.com/p2131358
رضا ایمانخواه، فرهاد کهرازائی، غلامرضا ثناگو محرر، (1398). 'اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و فاجعه سازی درد بیماران دیابتیک مبتلا به درد مزمن'، فصلنامه پرستاری دیابت، 8(1)، صص.1020-1031. magiran.com/p2131358
Reza Imankhah, Farhad Kahrazei, GholamReza Sanagouye Moharer, (2020). 'Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain', Journal of Diabetes Nursing, 8(1), pp.1020-1031. magiran.com/p2131358
رضا ایمانخواه؛ فرهاد کهرازائی؛ غلامرضا ثناگو محرر. "اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و فاجعه سازی درد بیماران دیابتیک مبتلا به درد مزمن". فصلنامه پرستاری دیابت، 8 ،1 ، 1398، 1020-1031. magiran.com/p2131358
Reza Imankhah; Farhad Kahrazei; GholamReza Sanagouye Moharer. "Effectiveness of Group Therapy Based on Acceptance and Commitment in Reduction of Distress and Pain Catastrophizing Among Diabetic Patients with Chronic Pain", Journal of Diabetes Nursing, 8, 1, 2020, 1020-1031. magiran.com/p2131358
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال