ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا موسی زاد، کتایون آقایی، رزاق محمودی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، (1398). اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(6)، 504-513. magiran.com/p2131405
Sara Mosazad, Katayon Agahee, Razzagh Mahmoudi, Shagayegh Moosavi, Saeed Shasavari, (2020). Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(6), 504-513. magiran.com/p2131405
سارا موسی زاد، کتایون آقایی، رزاق محمودی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1398؛ 23(6): 504-513. magiran.com/p2131405
Sara Mosazad, Katayon Agahee, Razzagh Mahmoudi, Shagayegh Moosavi, Saeed Shasavari, Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics, Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 2020; 23(6): 504-513. magiran.com/p2131405
سارا موسی زاد، کتایون آقایی، رزاق محمودی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، "اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد"، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 23، شماره 6 (1398): 504-513. magiran.com/p2131405
Sara Mosazad, Katayon Agahee, Razzagh Mahmoudi, Shagayegh Moosavi, Saeed Shasavari, "Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics", Journal of Qazvin University of Medical Sciences 23, no.6 (2020): 504-513. magiran.com/p2131405
سارا موسی زاد، کتایون آقایی، رزاق محمودی، شقایق موسوی، سعید شهسواری، (1398). 'اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد'، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23(6)، صص.504-513. magiran.com/p2131405
Sara Mosazad, Katayon Agahee, Razzagh Mahmoudi, Shagayegh Moosavi, Saeed Shasavari, (2020). 'Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics', Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23(6), pp.504-513. magiran.com/p2131405
سارا موسی زاد؛ کتایون آقایی؛ رزاق محمودی؛ شقایق موسوی؛ سعید شهسواری. "اثرات ضدباکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات بر استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلای و مقایسه آن با برخی آنتی بیوتیک های استاندارد". مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 23 ،6 ، 1398، 504-513. magiran.com/p2131405
Sara Mosazad; Katayon Agahee; Razzagh Mahmoudi; Shagayegh Moosavi; Saeed Shasavari. "Antibacterial Effects of Kumquat Peel Essential Oil on Staphylococcus Aureus and Escherichia Coli Bacteria in Comparison With Some Standard Antibiotics", Journal of Qazvin University of Medical Sciences, 23, 6, 2020, 504-513. magiran.com/p2131405
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال