ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا محمدیان، جمال صیدی، بیژن نوری، محمد فتحی، (1399). بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، 44-53. magiran.com/p2131418
Smira Mohammadyan, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi, (2020). A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), 44-53. magiran.com/p2131418
سمیرا محمدیان، جمال صیدی، بیژن نوری، محمد فتحی، بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1399؛ 25(2): 44-53. magiran.com/p2131418
Smira Mohammadyan, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi, A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2020; 25(2): 44-53. magiran.com/p2131418
سمیرا محمدیان، جمال صیدی، بیژن نوری، محمد فتحی، "بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 25، شماره 2 (1399): 44-53. magiran.com/p2131418
Smira Mohammadyan, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi, "A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 25, no.2 (2020): 44-53. magiran.com/p2131418
سمیرا محمدیان، جمال صیدی، بیژن نوری، محمد فتحی، (1399). 'بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، صص.44-53. magiran.com/p2131418
Smira Mohammadyan, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi, (2020). 'A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), pp.44-53. magiran.com/p2131418
سمیرا محمدیان؛ جمال صیدی؛ بیژن نوری؛ محمد فتحی. "بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25 ،2 ، 1399، 44-53. magiran.com/p2131418
Smira Mohammadyan; Jamal Seidi; Bijan Nouri; Mohammad Fathi. "A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25, 2, 2020, 44-53. magiran.com/p2131418
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال