ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، (1399). مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، 73-82. magiran.com/p2131421
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Saeed Mortazavi, Ehsan Elahi, (2020). Structural Interpretive Modeling of Organizational Transformation Risks in Medical Sciences Universities, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), 73-82. magiran.com/p2131421
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1399؛ 25(2): 73-82. magiran.com/p2131421
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Saeed Mortazavi, Ehsan Elahi, Structural Interpretive Modeling of Organizational Transformation Risks in Medical Sciences Universities, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2020; 25(2): 73-82. magiran.com/p2131421
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، "مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 25، شماره 2 (1399): 73-82. magiran.com/p2131421
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Saeed Mortazavi, Ehsan Elahi, "Structural Interpretive Modeling of Organizational Transformation Risks in Medical Sciences Universities", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 25, no.2 (2020): 73-82. magiran.com/p2131421
مصطفی جهانگیر، علیرضا خوراکیان، سید سعید مرتضوی، سید احسان الهی، (1399). 'مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، صص.73-82. magiran.com/p2131421
Mostafa Jahangir, Alireza Khorakian, Saeed Mortazavi, Ehsan Elahi, (2020). 'Structural Interpretive Modeling of Organizational Transformation Risks in Medical Sciences Universities', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), pp.73-82. magiran.com/p2131421
مصطفی جهانگیر؛ علیرضا خوراکیان؛ سید سعید مرتضوی؛ سید احسان الهی. "مدل سازی تفسیری ساختاری ریسک های تحول سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25 ،2 ، 1399، 73-82. magiran.com/p2131421
Mostafa Jahangir; Alireza Khorakian; Saeed Mortazavi; Ehsan Elahi. "Structural Interpretive Modeling of Organizational Transformation Risks in Medical Sciences Universities", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25, 2, 2020, 73-82. magiran.com/p2131421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال