ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اسمعیلی، میترا زندی، (1399). بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، 120-131. magiran.com/p2131425
Maryam Esmaeili, Mitra Zandi, (2020). Assessing Surgical Risk in Patients with Liver Cancer in Emam Khomeini Hospital from 2019 to 2020, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), 120-131. magiran.com/p2131425
مریم اسمعیلی، میترا زندی، بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1399؛ 25(2): 120-131. magiran.com/p2131425
Maryam Esmaeili, Mitra Zandi, Assessing Surgical Risk in Patients with Liver Cancer in Emam Khomeini Hospital from 2019 to 2020, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2020; 25(2): 120-131. magiran.com/p2131425
مریم اسمعیلی، میترا زندی، "بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 25، شماره 2 (1399): 120-131. magiran.com/p2131425
Maryam Esmaeili, Mitra Zandi, "Assessing Surgical Risk in Patients with Liver Cancer in Emam Khomeini Hospital from 2019 to 2020", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 25, no.2 (2020): 120-131. magiran.com/p2131425
مریم اسمعیلی، میترا زندی، (1399). 'بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25(2)، صص.120-131. magiran.com/p2131425
Maryam Esmaeili, Mitra Zandi, (2020). 'Assessing Surgical Risk in Patients with Liver Cancer in Emam Khomeini Hospital from 2019 to 2020', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25(2), pp.120-131. magiran.com/p2131425
مریم اسمعیلی؛ میترا زندی. "بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 25 ،2 ، 1399، 120-131. magiran.com/p2131425
Maryam Esmaeili; Mitra Zandi. "Assessing Surgical Risk in Patients with Liver Cancer in Emam Khomeini Hospital from 2019 to 2020", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 25, 2, 2020, 120-131. magiran.com/p2131425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال