ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رشید حیدری مقدم، مجید معتمدزاده، رضا کاظمی، (1399). بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، 110-118. magiran.com/p2131746
Rashid Heidarimoghadam, Majid Motamedzadeh, Reza Kazemi, (2020). Investigating the effect of night shifts rotation speed on the pattern of melatonin secretion and sleepiness among petrochemical control room operators, Journal of Health and Safety at Work, 10(2), 110-118. magiran.com/p2131746
رشید حیدری مقدم، مجید معتمدزاده، رضا کاظمی، بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(2): 110-118. magiran.com/p2131746
Rashid Heidarimoghadam, Majid Motamedzadeh, Reza Kazemi, Investigating the effect of night shifts rotation speed on the pattern of melatonin secretion and sleepiness among petrochemical control room operators, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(2): 110-118. magiran.com/p2131746
رشید حیدری مقدم، مجید معتمدزاده، رضا کاظمی، "بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 2 (1399): 110-118. magiran.com/p2131746
Rashid Heidarimoghadam, Majid Motamedzadeh, Reza Kazemi, "Investigating the effect of night shifts rotation speed on the pattern of melatonin secretion and sleepiness among petrochemical control room operators", Journal of Health and Safety at Work 10, no.2 (2020): 110-118. magiran.com/p2131746
رشید حیدری مقدم، مجید معتمدزاده، رضا کاظمی، (1399). 'بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، صص.110-118. magiran.com/p2131746
Rashid Heidarimoghadam, Majid Motamedzadeh, Reza Kazemi, (2020). 'Investigating the effect of night shifts rotation speed on the pattern of melatonin secretion and sleepiness among petrochemical control room operators', Journal of Health and Safety at Work, 10(2), pp.110-118. magiran.com/p2131746
رشید حیدری مقدم؛ مجید معتمدزاده؛ رضا کاظمی. "بررسی تاثیر سرعت چرخش شیفت های شبانه بر الگوی ترشح ملاتونین و خواب آلودگی در اپراتورهای اتاق کنترل صنایع پتروشیمی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،2 ، 1399، 110-118. magiran.com/p2131746
Rashid Heidarimoghadam; Majid Motamedzadeh; Reza Kazemi. "Investigating the effect of night shifts rotation speed on the pattern of melatonin secretion and sleepiness among petrochemical control room operators", Journal of Health and Safety at Work, 10, 2, 2020, 110-118. magiran.com/p2131746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال