ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما پری زاده، کیومرث بشلیده، (1399). تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان دولتی در اهواز، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، 138-147. magiran.com/p2131749
Sima Parizadeh, Kiomars Beshlideh, (2020). Determination of the Relationship between Structural Empowerment and Patient’s Safety Culture among the Employees of a Public Hospital in Ahvaz, Journal of Health and Safety at Work, 10(2), 138-147. magiran.com/p2131749
سیما پری زاده، کیومرث بشلیده، تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان دولتی در اهواز. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(2): 138-147. magiran.com/p2131749
Sima Parizadeh, Kiomars Beshlideh, Determination of the Relationship between Structural Empowerment and Patient’s Safety Culture among the Employees of a Public Hospital in Ahvaz, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(2): 138-147. magiran.com/p2131749
سیما پری زاده، کیومرث بشلیده، "تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان دولتی در اهواز"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 2 (1399): 138-147. magiran.com/p2131749
Sima Parizadeh, Kiomars Beshlideh, "Determination of the Relationship between Structural Empowerment and Patient’s Safety Culture among the Employees of a Public Hospital in Ahvaz", Journal of Health and Safety at Work 10, no.2 (2020): 138-147. magiran.com/p2131749
سیما پری زاده، کیومرث بشلیده، (1399). 'تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان دولتی در اهواز'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، صص.138-147. magiran.com/p2131749
Sima Parizadeh, Kiomars Beshlideh, (2020). 'Determination of the Relationship between Structural Empowerment and Patient’s Safety Culture among the Employees of a Public Hospital in Ahvaz', Journal of Health and Safety at Work, 10(2), pp.138-147. magiran.com/p2131749
سیما پری زاده؛ کیومرث بشلیده. "تعیین رابطه ی بین توانمندسازی ساختاری و فرهنگ ایمنی بیمار در بین کارکنان یک بیمارستان دولتی در اهواز". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،2 ، 1399، 138-147. magiran.com/p2131749
Sima Parizadeh; Kiomars Beshlideh. "Determination of the Relationship between Structural Empowerment and Patient’s Safety Culture among the Employees of a Public Hospital in Ahvaz", Journal of Health and Safety at Work, 10, 2, 2020, 138-147. magiran.com/p2131749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال