ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پوربابکی، منیره خادم، سجاد سمیعی، حمید حسن پور، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، 148-159. magiran.com/p2131750
Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Sajjad Samiei, Hamid Hasanpour, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2020). The protective effect of rosemary in mitigating oxidative stress induced by Chlorpyrifos in rat kidney, Journal of Health and Safety at Work, 10(2), 148-159. magiran.com/p2131750
رضا پوربابکی، منیره خادم، سجاد سمیعی، حمید حسن پور، سید جمال الدین شاه طاهری، اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(2): 148-159. magiran.com/p2131750
Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Sajjad Samiei, Hamid Hasanpour, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, The protective effect of rosemary in mitigating oxidative stress induced by Chlorpyrifos in rat kidney, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(2): 148-159. magiran.com/p2131750
رضا پوربابکی، منیره خادم، سجاد سمیعی، حمید حسن پور، سید جمال الدین شاه طاهری، "اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 2 (1399): 148-159. magiran.com/p2131750
Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Sajjad Samiei, Hamid Hasanpour, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, "The protective effect of rosemary in mitigating oxidative stress induced by Chlorpyrifos in rat kidney", Journal of Health and Safety at Work 10, no.2 (2020): 148-159. magiran.com/p2131750
رضا پوربابکی، منیره خادم، سجاد سمیعی، حمید حسن پور، سید جمال الدین شاه طاهری، (1399). 'اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، صص.148-159. magiran.com/p2131750
Reza Pourbabaki, Monireh Khadem, Sajjad Samiei, Hamid Hasanpour, Seyed Jamaleddin Shahtaheri, (2020). 'The protective effect of rosemary in mitigating oxidative stress induced by Chlorpyrifos in rat kidney', Journal of Health and Safety at Work, 10(2), pp.148-159. magiran.com/p2131750
رضا پوربابکی؛ منیره خادم؛ سجاد سمیعی؛ حمید حسن پور؛ سید جمال الدین شاه طاهری. "اثر حفاظتی گیاه رزماری در کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از کلرپیریفوس در کلیه موش های صحرایی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،2 ، 1399، 148-159. magiran.com/p2131750
Reza Pourbabaki; Monireh Khadem; Sajjad Samiei; Hamid Hasanpour; Seyed Jamaleddin Shahtaheri. "The protective effect of rosemary in mitigating oxidative stress induced by Chlorpyrifos in rat kidney", Journal of Health and Safety at Work, 10, 2, 2020, 148-159. magiran.com/p2131750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال