ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا سوری، عبدالرحمان بهرامی، صابر علیزاده، فرشید قربانی شهنا، داود نعمت الهی، (1399). سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(BTC)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، 173-188. magiran.com/p2131752
Shiva Soury, Abdulrahman Bahrami , Saber Alizadeh, Farshid Ghorbani Shahna, Davood Nematollahi, (2020). Synthesis and Characterization of Zn3 (BTC)2 Nanoporous Sorbent for Sampling from Benzo[a]pyren using Needle Trap in the Air, Journal of Health and Safety at Work, 10(2), 173-188. magiran.com/p2131752
شیوا سوری، عبدالرحمان بهرامی، صابر علیزاده، فرشید قربانی شهنا، داود نعمت الهی، سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(BTC)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1399؛ 10(2): 173-188. magiran.com/p2131752
Shiva Soury, Abdulrahman Bahrami , Saber Alizadeh, Farshid Ghorbani Shahna, Davood Nematollahi, Synthesis and Characterization of Zn3 (BTC)2 Nanoporous Sorbent for Sampling from Benzo[a]pyren using Needle Trap in the Air, Journal of Health and Safety at Work, 2020; 10(2): 173-188. magiran.com/p2131752
شیوا سوری، عبدالرحمان بهرامی، صابر علیزاده، فرشید قربانی شهنا، داود نعمت الهی، "سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(BTC)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا"، مجله بهداشت و ایمنی کار 10، شماره 2 (1399): 173-188. magiran.com/p2131752
Shiva Soury, Abdulrahman Bahrami , Saber Alizadeh, Farshid Ghorbani Shahna, Davood Nematollahi, "Synthesis and Characterization of Zn3 (BTC)2 Nanoporous Sorbent for Sampling from Benzo[a]pyren using Needle Trap in the Air", Journal of Health and Safety at Work 10, no.2 (2020): 173-188. magiran.com/p2131752
شیوا سوری، عبدالرحمان بهرامی، صابر علیزاده، فرشید قربانی شهنا، داود نعمت الهی، (1399). 'سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(BTC)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 10(2)، صص.173-188. magiran.com/p2131752
Shiva Soury, Abdulrahman Bahrami , Saber Alizadeh, Farshid Ghorbani Shahna, Davood Nematollahi, (2020). 'Synthesis and Characterization of Zn3 (BTC)2 Nanoporous Sorbent for Sampling from Benzo[a]pyren using Needle Trap in the Air', Journal of Health and Safety at Work, 10(2), pp.173-188. magiran.com/p2131752
شیوا سوری؛ عبدالرحمان بهرامی؛ صابر علیزاده؛ فرشید قربانی شهنا؛ داود نعمت الهی. "سنتز و تعیین مشخصات جاذب نانومتخلخل Zn3(BTC)2 برای نمونه برداری از بنزوآلفاپایرن با روش تله سوزنی در هوا". مجله بهداشت و ایمنی کار، 10 ،2 ، 1399، 173-188. magiran.com/p2131752
Shiva Soury; Abdulrahman Bahrami ; Saber Alizadeh; Farshid Ghorbani Shahna; Davood Nematollahi. "Synthesis and Characterization of Zn3 (BTC)2 Nanoporous Sorbent for Sampling from Benzo[a]pyren using Needle Trap in the Air", Journal of Health and Safety at Work, 10, 2, 2020, 173-188. magiran.com/p2131752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال