ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فرمانیان، شعبانعلی خان صنمی، مصطفی سلطانی، (1399). فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، 4(8)، 143-162. magiran.com/p2131875
Mahdi Farmanian , Shabanali Khansanami, Mostafa Soltani, (2020). Understanding the Text (Qur'an) and the Position of Reason in the View of Nasr Hamid Abu Zayd and Allameh Tabataba'i, Studies Of Moslim Contemporary Thought, 4(8), 143-162. magiran.com/p2131875
مهدی فرمانیان، شعبانعلی خان صنمی، مصطفی سلطانی، فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی. مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، 1399؛ 4(8): 143-162. magiran.com/p2131875
Mahdi Farmanian , Shabanali Khansanami, Mostafa Soltani, Understanding the Text (Qur'an) and the Position of Reason in the View of Nasr Hamid Abu Zayd and Allameh Tabataba'i, Studies Of Moslim Contemporary Thought, 2020; 4(8): 143-162. magiran.com/p2131875
مهدی فرمانیان، شعبانعلی خان صنمی، مصطفی سلطانی، "فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی"، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین 4، شماره 8 (1399): 143-162. magiran.com/p2131875
Mahdi Farmanian , Shabanali Khansanami, Mostafa Soltani, "Understanding the Text (Qur'an) and the Position of Reason in the View of Nasr Hamid Abu Zayd and Allameh Tabataba'i", Studies Of Moslim Contemporary Thought 4, no.8 (2020): 143-162. magiran.com/p2131875
مهدی فرمانیان، شعبانعلی خان صنمی، مصطفی سلطانی، (1399). 'فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی'، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، 4(8)، صص.143-162. magiran.com/p2131875
Mahdi Farmanian , Shabanali Khansanami, Mostafa Soltani, (2020). 'Understanding the Text (Qur'an) and the Position of Reason in the View of Nasr Hamid Abu Zayd and Allameh Tabataba'i', Studies Of Moslim Contemporary Thought, 4(8), pp.143-162. magiran.com/p2131875
مهدی فرمانیان؛ شعبانعلی خان صنمی؛ مصطفی سلطانی. "فهم متن (قرآن) و جایگاه عقل درآن از نگاه نصر حامد ابوزید و علامه طباطبایی". مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، 4 ،8 ، 1399، 143-162. magiran.com/p2131875
Mahdi Farmanian ; Shabanali Khansanami; Mostafa Soltani. "Understanding the Text (Qur'an) and the Position of Reason in the View of Nasr Hamid Abu Zayd and Allameh Tabataba'i", Studies Of Moslim Contemporary Thought, 4, 8, 2020, 143-162. magiran.com/p2131875
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال