ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام ضمیری، حجت کرمی، سعید فرزین، (1399). بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43(1)، 101-116. magiran.com/p2132023
Elham Zamiri, Hojat Karami , Saeed Farzin, (2020). Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model, Irrigation Sciences and Engineering, 43(1), 101-116. magiran.com/p2132023
الهام ضمیری، حجت کرمی، سعید فرزین، بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1399؛ 43(1): 101-116. magiran.com/p2132023
Elham Zamiri, Hojat Karami , Saeed Farzin, Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model, Irrigation Sciences and Engineering, 2020; 43(1): 101-116. magiran.com/p2132023
الهام ضمیری، حجت کرمی، سعید فرزین، "بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 43، شماره 1 (1399): 101-116. magiran.com/p2132023
Elham Zamiri, Hojat Karami , Saeed Farzin, "Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model", Irrigation Sciences and Engineering 43, no.1 (2020): 101-116. magiran.com/p2132023
الهام ضمیری، حجت کرمی، سعید فرزین، (1399). 'بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43(1)، صص.101-116. magiran.com/p2132023
Elham Zamiri, Hojat Karami , Saeed Farzin, (2020). 'Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model', Irrigation Sciences and Engineering, 43(1), pp.101-116. magiran.com/p2132023
الهام ضمیری؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین. "بررسی تاثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43 ،1 ، 1399، 101-116. magiran.com/p2132023
Elham Zamiri; Hojat Karami ; Saeed Farzin. "Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model", Irrigation Sciences and Engineering, 43, 1, 2020, 101-116. magiran.com/p2132023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال