ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه طاهری، امیر سلطانی محمدی، ناصر عالم زاده انصاری، (1399). بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43(1)، 117-129. magiran.com/p2132024
Haniyeh Taheri, Amir Soltani Mohammadi , Naser Alamzade Ansari, (2020). Effect of Superabsorbent Polymer on Yield, Yield components and Water Use Efficiency of Lettuce, Irrigation Sciences and Engineering, 43(1), 117-129. magiran.com/p2132024
هانیه طاهری، امیر سلطانی محمدی، ناصر عالم زاده انصاری، بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1399؛ 43(1): 117-129. magiran.com/p2132024
Haniyeh Taheri, Amir Soltani Mohammadi , Naser Alamzade Ansari, Effect of Superabsorbent Polymer on Yield, Yield components and Water Use Efficiency of Lettuce, Irrigation Sciences and Engineering, 2020; 43(1): 117-129. magiran.com/p2132024
هانیه طاهری، امیر سلطانی محمدی، ناصر عالم زاده انصاری، "بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 43، شماره 1 (1399): 117-129. magiran.com/p2132024
Haniyeh Taheri, Amir Soltani Mohammadi , Naser Alamzade Ansari, "Effect of Superabsorbent Polymer on Yield, Yield components and Water Use Efficiency of Lettuce", Irrigation Sciences and Engineering 43, no.1 (2020): 117-129. magiran.com/p2132024
هانیه طاهری، امیر سلطانی محمدی، ناصر عالم زاده انصاری، (1399). 'بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43(1)، صص.117-129. magiran.com/p2132024
Haniyeh Taheri, Amir Soltani Mohammadi , Naser Alamzade Ansari, (2020). 'Effect of Superabsorbent Polymer on Yield, Yield components and Water Use Efficiency of Lettuce', Irrigation Sciences and Engineering, 43(1), pp.117-129. magiran.com/p2132024
هانیه طاهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری. "بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 43 ،1 ، 1399، 117-129. magiran.com/p2132024
Haniyeh Taheri; Amir Soltani Mohammadi ; Naser Alamzade Ansari. "Effect of Superabsorbent Polymer on Yield, Yield components and Water Use Efficiency of Lettuce", Irrigation Sciences and Engineering, 43, 1, 2020, 117-129. magiran.com/p2132024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال