ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید براتی، فاطمه بیات، زهراالسادات اسدی، فاطمه افشاری مشیر، مریم افشاری، (1399). ارتباط سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون، مجله آموزش و سلامت جامعه، 7(2)، 89-96. magiran.com/p2132072
Majid Barati, Fatemeh Bayat, Zahra Alsadat Asadi, Fatemeh Afshari Moshir, Maryam Afshari, (2020). Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients, Journal of Education and Community Health, 7(2), 89-96. magiran.com/p2132072
مجید براتی، فاطمه بیات، زهراالسادات اسدی، فاطمه افشاری مشیر، مریم افشاری، ارتباط سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله آموزش و سلامت جامعه، 1399؛ 7(2): 89-96. magiran.com/p2132072
Majid Barati, Fatemeh Bayat, Zahra Alsadat Asadi, Fatemeh Afshari Moshir, Maryam Afshari, Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients, Journal of Education and Community Health, 2020; 7(2): 89-96. magiran.com/p2132072
مجید براتی، فاطمه بیات، زهراالسادات اسدی، فاطمه افشاری مشیر، مریم افشاری، "ارتباط سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون"، مجله آموزش و سلامت جامعه 7، شماره 2 (1399): 89-96. magiran.com/p2132072
Majid Barati, Fatemeh Bayat, Zahra Alsadat Asadi, Fatemeh Afshari Moshir, Maryam Afshari, "Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients", Journal of Education and Community Health 7, no.2 (2020): 89-96. magiran.com/p2132072
مجید براتی، فاطمه بیات، زهراالسادات اسدی، فاطمه افشاری مشیر، مریم افشاری، (1399). 'ارتباط سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون'، مجله آموزش و سلامت جامعه، 7(2)، صص.89-96. magiran.com/p2132072
Majid Barati, Fatemeh Bayat, Zahra Alsadat Asadi, Fatemeh Afshari Moshir, Maryam Afshari, (2020). 'Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients', Journal of Education and Community Health, 7(2), pp.89-96. magiran.com/p2132072
مجید براتی؛ فاطمه بیات؛ زهراالسادات اسدی؛ فاطمه افشاری مشیر؛ مریم افشاری. "ارتباط سواد سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون". مجله آموزش و سلامت جامعه، 7 ،2 ، 1399، 89-96. magiran.com/p2132072
Majid Barati; Fatemeh Bayat; Zahra Alsadat Asadi; Fatemeh Afshari Moshir; Maryam Afshari. "Relationship between Health Literacy and Self-Care Behaviors in Hypertensive Patients", Journal of Education and Community Health, 7, 2, 2020, 89-96. magiran.com/p2132072
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال