ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایلیا روشنی، ناصر جان محمدی، کریم الله حاجیان تیلکی، مسعود بهرامی فریدونی، (1399). مقایسه نتایج درمانی دو تکنیک Minimal Incision و Double Incision در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(185)، 125-130. magiran.com/p2132170
Ilia Roshani, Nasser Janmohammadi, Karimollah Hajian Tilaki, Masoud Bahrami Frydoni, (2020). Comparing the Outcomes of Minimal Incision and Double Incision in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(185), 125-130. magiran.com/p2132170
ایلیا روشنی، ناصر جان محمدی، کریم الله حاجیان تیلکی، مسعود بهرامی فریدونی، مقایسه نتایج درمانی دو تکنیک Minimal Incision و Double Incision در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(185): 125-130. magiran.com/p2132170
Ilia Roshani, Nasser Janmohammadi, Karimollah Hajian Tilaki, Masoud Bahrami Frydoni, Comparing the Outcomes of Minimal Incision and Double Incision in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(185): 125-130. magiran.com/p2132170
ایلیا روشنی، ناصر جان محمدی، کریم الله حاجیان تیلکی، مسعود بهرامی فریدونی، "مقایسه نتایج درمانی دو تکنیک Minimal Incision و Double Incision در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 185 (1399): 125-130. magiran.com/p2132170
Ilia Roshani, Nasser Janmohammadi, Karimollah Hajian Tilaki, Masoud Bahrami Frydoni, "Comparing the Outcomes of Minimal Incision and Double Incision in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.185 (2020): 125-130. magiran.com/p2132170
ایلیا روشنی، ناصر جان محمدی، کریم الله حاجیان تیلکی، مسعود بهرامی فریدونی، (1399). 'مقایسه نتایج درمانی دو تکنیک Minimal Incision و Double Incision در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(185)، صص.125-130. magiran.com/p2132170
Ilia Roshani, Nasser Janmohammadi, Karimollah Hajian Tilaki, Masoud Bahrami Frydoni, (2020). 'Comparing the Outcomes of Minimal Incision and Double Incision in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(185), pp.125-130. magiran.com/p2132170
ایلیا روشنی؛ ناصر جان محمدی؛ کریم الله حاجیان تیلکی؛ مسعود بهرامی فریدونی. "مقایسه نتایج درمانی دو تکنیک Minimal Incision و Double Incision در درمان سندرم تونل کارپال: یک کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،185 ، 1399، 125-130. magiran.com/p2132170
Ilia Roshani; Nasser Janmohammadi; Karimollah Hajian Tilaki; Masoud Bahrami Frydoni. "Comparing the Outcomes of Minimal Incision and Double Incision in Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 185, 2020, 125-130. magiran.com/p2132170
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال