ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فارسیان، (1399). بررسی تطبیقی مفهوم جبرگر ایی در آثار امیل و محمود دولت آبادی، نامه فرهنگستان، 18(1)، 97-121. magiran.com/p2132338
MohammadReza Farsian, (2020). Comparative Study of the Concept of Determinism in the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi, , 18(1), 97-121. magiran.com/p2132338
محمدرضا فارسیان، بررسی تطبیقی مفهوم جبرگر ایی در آثار امیل و محمود دولت آبادی. نامه فرهنگستان، 1399؛ 18(1): 97-121. magiran.com/p2132338
MohammadReza Farsian, Comparative Study of the Concept of Determinism in the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi, , 2020; 18(1): 97-121. magiran.com/p2132338
محمدرضا فارسیان، "بررسی تطبیقی مفهوم جبرگر ایی در آثار امیل و محمود دولت آبادی"، نامه فرهنگستان 18، شماره 1 (1399): 97-121. magiran.com/p2132338
MohammadReza Farsian, "Comparative Study of the Concept of Determinism in the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi", 18, no.1 (2020): 97-121. magiran.com/p2132338
محمدرضا فارسیان، (1399). 'بررسی تطبیقی مفهوم جبرگر ایی در آثار امیل و محمود دولت آبادی'، نامه فرهنگستان، 18(1)، صص.97-121. magiran.com/p2132338
MohammadReza Farsian, (2020). 'Comparative Study of the Concept of Determinism in the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi', , 18(1), pp.97-121. magiran.com/p2132338
محمدرضا فارسیان. "بررسی تطبیقی مفهوم جبرگر ایی در آثار امیل و محمود دولت آبادی". نامه فرهنگستان، 18 ،1 ، 1399، 97-121. magiran.com/p2132338
MohammadReza Farsian. "Comparative Study of the Concept of Determinism in the Works of Émile Zola and Mahmoud Dowlatabadi", , 18, 1, 2020, 97-121. magiran.com/p2132338
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال