ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی، سید عباس خلیقی پور، (1398). تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، 35-55. magiran.com/p2132578
Razieyh Yousof Boroujerdi, Seyd Ali Siadat, Mostafa Azizi , Seyd Abaas Khalighipour, (2020). A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Executive Management, 11(22), 35-55. magiran.com/p2132578
راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی، سید عباس خلیقی پور، تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1398؛ 11(22): 35-55. magiran.com/p2132578
Razieyh Yousof Boroujerdi, Seyd Ali Siadat, Mostafa Azizi , Seyd Abaas Khalighipour, A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences, Journal of Executive Management, 2020; 11(22): 35-55. magiran.com/p2132578
راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی، سید عباس خلیقی پور، "تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی 11، شماره 22 (1398): 35-55. magiran.com/p2132578
Razieyh Yousof Boroujerdi, Seyd Ali Siadat, Mostafa Azizi , Seyd Abaas Khalighipour, "A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences", Journal of Executive Management 11, no.22 (2020): 35-55. magiran.com/p2132578
راضیه یوسف بروجردی، سید علی سیادت، مصطفی عزیزی، سید عباس خلیقی پور، (1398). 'تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان'، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، صص.35-55. magiran.com/p2132578
Razieyh Yousof Boroujerdi, Seyd Ali Siadat, Mostafa Azizi , Seyd Abaas Khalighipour, (2020). 'A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences', Journal of Executive Management, 11(22), pp.35-55. magiran.com/p2132578
راضیه یوسف بروجردی؛ سید علی سیادت؛ مصطفی عزیزی؛ سید عباس خلیقی پور. "تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11 ،22 ، 1398، 35-55. magiran.com/p2132578
Razieyh Yousof Boroujerdi; Seyd Ali Siadat; Mostafa Azizi ; Seyd Abaas Khalighipour. "A Study of the Effect of Authentic Leadership Style on Staff Job Performance with Mediation of Organizational Virtuousness in Isfahan University of Medical Sciences", Journal of Executive Management, 11, 22, 2020, 35-55. magiran.com/p2132578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال