ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان دولتشاه، علی یزدخواستی، اسماعیل مزروعی نصرابادی، (1398). طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، 151-184. magiran.com/p2132581
Peyman Dolatshah, Ali Yazdkhasty , Esmaeil Mazroui Nasrabadi, (2020). Process of Turnaround in SMEs at Declining Stage (Case Study: Active Companies In the Food Industry), Journal of Executive Management, 11(22), 151-184. magiran.com/p2132581
پیمان دولتشاه، علی یزدخواستی، اسماعیل مزروعی نصرابادی، طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1398؛ 11(22): 151-184. magiran.com/p2132581
Peyman Dolatshah, Ali Yazdkhasty , Esmaeil Mazroui Nasrabadi, Process of Turnaround in SMEs at Declining Stage (Case Study: Active Companies In the Food Industry), Journal of Executive Management, 2020; 11(22): 151-184. magiran.com/p2132581
پیمان دولتشاه، علی یزدخواستی، اسماعیل مزروعی نصرابادی، "طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی 11، شماره 22 (1398): 151-184. magiran.com/p2132581
Peyman Dolatshah, Ali Yazdkhasty , Esmaeil Mazroui Nasrabadi, "Process of Turnaround in SMEs at Declining Stage (Case Study: Active Companies In the Food Industry)", Journal of Executive Management 11, no.22 (2020): 151-184. magiran.com/p2132581
پیمان دولتشاه، علی یزدخواستی، اسماعیل مزروعی نصرابادی، (1398). 'طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)'، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، صص.151-184. magiran.com/p2132581
Peyman Dolatshah, Ali Yazdkhasty , Esmaeil Mazroui Nasrabadi, (2020). 'Process of Turnaround in SMEs at Declining Stage (Case Study: Active Companies In the Food Industry)', Journal of Executive Management, 11(22), pp.151-184. magiran.com/p2132581
پیمان دولتشاه؛ علی یزدخواستی؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی. "طراحی فرآیند چرخش بنگاه های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی)". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11 ،22 ، 1398، 151-184. magiran.com/p2132581
Peyman Dolatshah; Ali Yazdkhasty ; Esmaeil Mazroui Nasrabadi. "Process of Turnaround in SMEs at Declining Stage (Case Study: Active Companies In the Food Industry)", Journal of Executive Management, 11, 22, 2020, 151-184. magiran.com/p2132581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال