ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دانایی فرد، معصومه دنیایی، حبیب الله طاهرپور کلانتری، اسدالله گنجعلی، (1398). تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، 185-206. magiran.com/p2132582
Hassan Danaeefard, Masomeh Donyaei , Habbibollah Taherpor, Asadolah Ganjali, (2020). Explaining the Model of the Role of Human Resources Practice on Public Service Motivation with a Psychological Approach, Journal of Executive Management, 11(22), 185-206. magiran.com/p2132582
حسن دانایی فرد، معصومه دنیایی، حبیب الله طاهرپور کلانتری، اسدالله گنجعلی، تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1398؛ 11(22): 185-206. magiran.com/p2132582
Hassan Danaeefard, Masomeh Donyaei , Habbibollah Taherpor, Asadolah Ganjali, Explaining the Model of the Role of Human Resources Practice on Public Service Motivation with a Psychological Approach, Journal of Executive Management, 2020; 11(22): 185-206. magiran.com/p2132582
حسن دانایی فرد، معصومه دنیایی، حبیب الله طاهرپور کلانتری، اسدالله گنجعلی، "تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی 11، شماره 22 (1398): 185-206. magiran.com/p2132582
Hassan Danaeefard, Masomeh Donyaei , Habbibollah Taherpor, Asadolah Ganjali, "Explaining the Model of the Role of Human Resources Practice on Public Service Motivation with a Psychological Approach", Journal of Executive Management 11, no.22 (2020): 185-206. magiran.com/p2132582
حسن دانایی فرد، معصومه دنیایی، حبیب الله طاهرپور کلانتری، اسدالله گنجعلی، (1398). 'تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی'، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، صص.185-206. magiran.com/p2132582
Hassan Danaeefard, Masomeh Donyaei , Habbibollah Taherpor, Asadolah Ganjali, (2020). 'Explaining the Model of the Role of Human Resources Practice on Public Service Motivation with a Psychological Approach', Journal of Executive Management, 11(22), pp.185-206. magiran.com/p2132582
حسن دانایی فرد؛ معصومه دنیایی؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ اسدالله گنجعلی. "تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11 ،22 ، 1398، 185-206. magiran.com/p2132582
Hassan Danaeefard; Masomeh Donyaei ; Habbibollah Taherpor; Asadolah Ganjali. "Explaining the Model of the Role of Human Resources Practice on Public Service Motivation with a Psychological Approach", Journal of Executive Management, 11, 22, 2020, 185-206. magiran.com/p2132582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال