ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی امانی بنی، علی نصر اصفهانی، علی شائمی برزکی، هادی تیموری، (1398). شناسایی پیشایند ها و پیامد های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، 207-228. magiran.com/p2132583
Mojtaba Amani Beni, Ali Nasr Isfahani , Ali Shaemi Barzoki, Hadi Teymouri, (2020). Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs, Journal of Executive Management, 11(22), 207-228. magiran.com/p2132583
مجتبی امانی بنی، علی نصر اصفهانی، علی شائمی برزکی، هادی تیموری، شناسایی پیشایند ها و پیامد های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 1398؛ 11(22): 207-228. magiran.com/p2132583
Mojtaba Amani Beni, Ali Nasr Isfahani , Ali Shaemi Barzoki, Hadi Teymouri, Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs, Journal of Executive Management, 2020; 11(22): 207-228. magiran.com/p2132583
مجتبی امانی بنی، علی نصر اصفهانی، علی شائمی برزکی، هادی تیموری، "شناسایی پیشایند ها و پیامد های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان"، پژوهشنامه مدیریت اجرایی 11، شماره 22 (1398): 207-228. magiran.com/p2132583
Mojtaba Amani Beni, Ali Nasr Isfahani , Ali Shaemi Barzoki, Hadi Teymouri, "Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs", Journal of Executive Management 11, no.22 (2020): 207-228. magiran.com/p2132583
مجتبی امانی بنی، علی نصر اصفهانی، علی شائمی برزکی، هادی تیموری، (1398). 'شناسایی پیشایند ها و پیامد های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان'، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11(22)، صص.207-228. magiran.com/p2132583
Mojtaba Amani Beni, Ali Nasr Isfahani , Ali Shaemi Barzoki, Hadi Teymouri, (2020). 'Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs', Journal of Executive Management, 11(22), pp.207-228. magiran.com/p2132583
مجتبی امانی بنی؛ علی نصر اصفهانی؛ علی شائمی برزکی؛ هادی تیموری. "شناسایی پیشایند ها و پیامد های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان". پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 11 ،22 ، 1398، 207-228. magiran.com/p2132583
Mojtaba Amani Beni; Ali Nasr Isfahani ; Ali Shaemi Barzoki; Hadi Teymouri. "Identifying the Causes and Outcomes of Entrepreneur's Personal Brand Case Study: Isfahan City Entrepreneurs", Journal of Executive Management, 11, 22, 2020, 207-228. magiran.com/p2132583
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال