ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا ابراهیمی میمند، حامد زندمقدم، محمد خانه باد، اسدالله محبوبی، غلامرضا حسین یار، (1399). آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها، فصلنامه علوم زمین، 29(115)، 27-38. magiran.com/p2132977
Sara Ebrahimi Meymand, Hamed Zand Moghadam, Mohammad Khanehbad , Asadollah Mahboubi Mahboubi, Gholamreza Hosseinyar, (2020). Analysis of sedimentary texture and effects of vegetation in the Nebkha dunes of Shahdad, eastern Kerman: Application in the formation mechanism, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(115), 27-38. magiran.com/p2132977
سارا ابراهیمی میمند، حامد زندمقدم، محمد خانه باد، اسدالله محبوبی، غلامرضا حسین یار، آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها. فصلنامه علوم زمین، 1399؛ 29(115): 27-38. magiran.com/p2132977
Sara Ebrahimi Meymand, Hamed Zand Moghadam, Mohammad Khanehbad , Asadollah Mahboubi Mahboubi, Gholamreza Hosseinyar, Analysis of sedimentary texture and effects of vegetation in the Nebkha dunes of Shahdad, eastern Kerman: Application in the formation mechanism, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 29(115): 27-38. magiran.com/p2132977
سارا ابراهیمی میمند، حامد زندمقدم، محمد خانه باد، اسدالله محبوبی، غلامرضا حسین یار، "آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 115 (1399): 27-38. magiran.com/p2132977
Sara Ebrahimi Meymand, Hamed Zand Moghadam, Mohammad Khanehbad , Asadollah Mahboubi Mahboubi, Gholamreza Hosseinyar, "Analysis of sedimentary texture and effects of vegetation in the Nebkha dunes of Shahdad, eastern Kerman: Application in the formation mechanism", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.115 (2020): 27-38. magiran.com/p2132977
سارا ابراهیمی میمند، حامد زندمقدم، محمد خانه باد، اسدالله محبوبی، غلامرضا حسین یار، (1399). 'آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها'، فصلنامه علوم زمین، 29(115)، صص.27-38. magiran.com/p2132977
Sara Ebrahimi Meymand, Hamed Zand Moghadam, Mohammad Khanehbad , Asadollah Mahboubi Mahboubi, Gholamreza Hosseinyar, (2020). 'Analysis of sedimentary texture and effects of vegetation in the Nebkha dunes of Shahdad, eastern Kerman: Application in the formation mechanism', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(115), pp.27-38. magiran.com/p2132977
سارا ابراهیمی میمند؛ حامد زندمقدم؛ محمد خانه باد؛ اسدالله محبوبی؛ غلامرضا حسین یار. "آنالیز بافت رسوبی و تاثیر پوشش گیاهی در تپه های نبکای شهداد، شرق کرمان: کاربردی جهت ساز و کار تشکیل آنها". فصلنامه علوم زمین، 29 ،115 ، 1399، 27-38. magiran.com/p2132977
Sara Ebrahimi Meymand; Hamed Zand Moghadam; Mohammad Khanehbad ; Asadollah Mahboubi Mahboubi; Gholamreza Hosseinyar. "Analysis of sedimentary texture and effects of vegetation in the Nebkha dunes of Shahdad, eastern Kerman: Application in the formation mechanism", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 115, 2020, 27-38. magiran.com/p2132977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال