ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالصمد پورمحمد، احمد احمدی خلجی ، سید مسعود همام، زهرا طهماسبی، محمد ابراهیمی، (1399). ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور - شرق گناباد، فصلنامه علوم زمین، 29(115)، 137-150. magiran.com/p2132986
Abdolsamad Pourmohammad, Ahmad Ahmadi Khalaji , Masoud Homam, Zahra Tahmasbi, Mohammad Ebrahimi, (2020). Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(115), 137-150. magiran.com/p2132986
عبدالصمد پورمحمد، احمد احمدی خلجی ، سید مسعود همام، زهرا طهماسبی، محمد ابراهیمی، ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور - شرق گناباد. فصلنامه علوم زمین، 1399؛ 29(115): 137-150. magiran.com/p2132986
Abdolsamad Pourmohammad, Ahmad Ahmadi Khalaji , Masoud Homam, Zahra Tahmasbi, Mohammad Ebrahimi, Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 29(115): 137-150. magiran.com/p2132986
عبدالصمد پورمحمد، احمد احمدی خلجی ، سید مسعود همام، زهرا طهماسبی، محمد ابراهیمی، "ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور - شرق گناباد"، فصلنامه علوم زمین 29، شماره 115 (1399): 137-150. magiran.com/p2132986
Abdolsamad Pourmohammad, Ahmad Ahmadi Khalaji , Masoud Homam, Zahra Tahmasbi, Mohammad Ebrahimi, "Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad", Geosciences Scientific Quarterly Journal 29, no.115 (2020): 137-150. magiran.com/p2132986
عبدالصمد پورمحمد، احمد احمدی خلجی ، سید مسعود همام، زهرا طهماسبی، محمد ابراهیمی، (1399). 'ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور - شرق گناباد'، فصلنامه علوم زمین، 29(115)، صص.137-150. magiran.com/p2132986
Abdolsamad Pourmohammad, Ahmad Ahmadi Khalaji , Masoud Homam, Zahra Tahmasbi, Mohammad Ebrahimi, (2020). 'Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29(115), pp.137-150. magiran.com/p2132986
عبدالصمد پورمحمد؛ احمد احمدی خلجی ؛ سید مسعود همام؛ زهرا طهماسبی؛ محمد ابراهیمی. "ژئوشیمی، پتروژنز و محیط زمین ساختی گرانیتوئید گیسور - شرق گناباد". فصلنامه علوم زمین، 29 ،115 ، 1399، 137-150. magiran.com/p2132986
Abdolsamad Pourmohammad; Ahmad Ahmadi Khalaji ; Masoud Homam; Zahra Tahmasbi; Mohammad Ebrahimi. "Geochemistry, petrogenesis and tectonic setting of Geysour granitoid, East Gonabad", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 29, 115, 2020, 137-150. magiran.com/p2132986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال