ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جباریان، مهرداد کریمی، محمد لطفی، کمال نوری خانکهدانی، (1399). ویژگی های ترموبارومتری کانه زایی دیرزاد بر اساس داده های میانبارهای سیال در گنبد نمکی دهکویه، لار، استان فارس، فصلنامه علوم زمین، 49(115)، 289-300. magiran.com/p2133000
Mohammad Jabarian, Mehrdad Karimi , Mohammad Lotfi, Kamal Noori Khankahdani, (2020). Thermobarometric Properties of Epigenitic Mineralization Based on Fluid Inclusion Data in Dehkoyeh Salt Dome, Lar, Fars Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 49(115), 289-300. magiran.com/p2133000
محمد جباریان، مهرداد کریمی، محمد لطفی، کمال نوری خانکهدانی، ویژگی های ترموبارومتری کانه زایی دیرزاد بر اساس داده های میانبارهای سیال در گنبد نمکی دهکویه، لار، استان فارس. فصلنامه علوم زمین، 1399؛ 49(115): 289-300. magiran.com/p2133000
Mohammad Jabarian, Mehrdad Karimi , Mohammad Lotfi, Kamal Noori Khankahdani, Thermobarometric Properties of Epigenitic Mineralization Based on Fluid Inclusion Data in Dehkoyeh Salt Dome, Lar, Fars Province, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2020; 49(115): 289-300. magiran.com/p2133000
محمد جباریان، مهرداد کریمی، محمد لطفی، کمال نوری خانکهدانی، "ویژگی های ترموبارومتری کانه زایی دیرزاد بر اساس داده های میانبارهای سیال در گنبد نمکی دهکویه، لار، استان فارس"، فصلنامه علوم زمین 49، شماره 115 (1399): 289-300. magiran.com/p2133000
Mohammad Jabarian, Mehrdad Karimi , Mohammad Lotfi, Kamal Noori Khankahdani, "Thermobarometric Properties of Epigenitic Mineralization Based on Fluid Inclusion Data in Dehkoyeh Salt Dome, Lar, Fars Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal 49, no.115 (2020): 289-300. magiran.com/p2133000
محمد جباریان، مهرداد کریمی، محمد لطفی، کمال نوری خانکهدانی، (1399). 'ویژگی های ترموبارومتری کانه زایی دیرزاد بر اساس داده های میانبارهای سیال در گنبد نمکی دهکویه، لار، استان فارس'، فصلنامه علوم زمین، 49(115)، صص.289-300. magiran.com/p2133000
Mohammad Jabarian, Mehrdad Karimi , Mohammad Lotfi, Kamal Noori Khankahdani, (2020). 'Thermobarometric Properties of Epigenitic Mineralization Based on Fluid Inclusion Data in Dehkoyeh Salt Dome, Lar, Fars Province', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 49(115), pp.289-300. magiran.com/p2133000
محمد جباریان؛ مهرداد کریمی؛ محمد لطفی؛ کمال نوری خانکهدانی. "ویژگی های ترموبارومتری کانه زایی دیرزاد بر اساس داده های میانبارهای سیال در گنبد نمکی دهکویه، لار، استان فارس". فصلنامه علوم زمین، 49 ،115 ، 1399، 289-300. magiran.com/p2133000
Mohammad Jabarian; Mehrdad Karimi ; Mohammad Lotfi; Kamal Noori Khankahdani. "Thermobarometric Properties of Epigenitic Mineralization Based on Fluid Inclusion Data in Dehkoyeh Salt Dome, Lar, Fars Province", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 49, 115, 2020, 289-300. magiran.com/p2133000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال