ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر رحیمی، بهنام دولتی، رضا امیرنیا، سعید حیدرزاده، (1399). بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش کم آبی، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 11(4)، 1-18. magiran.com/p2133042
Amir Rahimi, Behnam Dovlati , Reza Amirnia, Saied Heydarzade, (2020). Effect of application of mycorrhizal fungus and Azotobacter on physiological characteristics of Trigonella foenum-graecum L. under water stress conditions, Iranian Journal of Plant Biology, 11(4), 1-18. magiran.com/p2133042
امیر رحیمی، بهنام دولتی، رضا امیرنیا، سعید حیدرزاده، بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش کم آبی. فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 1399؛ 11(4): 1-18. magiran.com/p2133042
Amir Rahimi, Behnam Dovlati , Reza Amirnia, Saied Heydarzade, Effect of application of mycorrhizal fungus and Azotobacter on physiological characteristics of Trigonella foenum-graecum L. under water stress conditions, Iranian Journal of Plant Biology, 2020; 11(4): 1-18. magiran.com/p2133042
امیر رحیمی، بهنام دولتی، رضا امیرنیا، سعید حیدرزاده، "بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش کم آبی"، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 11، شماره 4 (1399): 1-18. magiran.com/p2133042
Amir Rahimi, Behnam Dovlati , Reza Amirnia, Saied Heydarzade, "Effect of application of mycorrhizal fungus and Azotobacter on physiological characteristics of Trigonella foenum-graecum L. under water stress conditions", Iranian Journal of Plant Biology 11, no.4 (2020): 1-18. magiran.com/p2133042
امیر رحیمی، بهنام دولتی، رضا امیرنیا، سعید حیدرزاده، (1399). 'بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش کم آبی'، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 11(4)، صص.1-18. magiran.com/p2133042
Amir Rahimi, Behnam Dovlati , Reza Amirnia, Saied Heydarzade, (2020). 'Effect of application of mycorrhizal fungus and Azotobacter on physiological characteristics of Trigonella foenum-graecum L. under water stress conditions', Iranian Journal of Plant Biology, 11(4), pp.1-18. magiran.com/p2133042
امیر رحیمی؛ بهنام دولتی؛ رضا امیرنیا؛ سعید حیدرزاده. "بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) در شرایط تنش کم آبی". فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 11 ،4 ، 1399، 1-18. magiran.com/p2133042
Amir Rahimi; Behnam Dovlati ; Reza Amirnia; Saied Heydarzade. "Effect of application of mycorrhizal fungus and Azotobacter on physiological characteristics of Trigonella foenum-graecum L. under water stress conditions", Iranian Journal of Plant Biology, 11, 4, 2020, 1-18. magiran.com/p2133042
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال