ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما صالحی تیزآبی، مرتضی گلدانی، جعفر نباتی، (1399). تاثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14(1)، 1-13. magiran.com/p2133384
Sima Salehi Tizabi, Morteza Goldani , Jafar Nabati, (2020). Effect of partial root-zone drying and deficit irrigation on growth characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(1), 1-13. magiran.com/p2133384
سیما صالحی تیزآبی، مرتضی گلدانی، جعفر نباتی، تاثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی. مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1399؛ 14(1): 1-13. magiran.com/p2133384
Sima Salehi Tizabi, Morteza Goldani , Jafar Nabati, Effect of partial root-zone drying and deficit irrigation on growth characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 14(1): 1-13. magiran.com/p2133384
سیما صالحی تیزآبی، مرتضی گلدانی، جعفر نباتی، "تاثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 14، شماره 1 (1399): 1-13. magiran.com/p2133384
Sima Salehi Tizabi, Morteza Goldani , Jafar Nabati, "Effect of partial root-zone drying and deficit irrigation on growth characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 14, no.1 (2020): 1-13. magiran.com/p2133384
سیما صالحی تیزآبی، مرتضی گلدانی، جعفر نباتی، (1399). 'تاثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14(1)، صص.1-13. magiran.com/p2133384
Sima Salehi Tizabi, Morteza Goldani , Jafar Nabati, (2020). 'Effect of partial root-zone drying and deficit irrigation on growth characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(1), pp.1-13. magiran.com/p2133384
سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی. "تاثیر خشکی ناحیه ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه فرنگی". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14 ،1 ، 1399، 1-13. magiran.com/p2133384
Sima Salehi Tizabi; Morteza Goldani ; Jafar Nabati. "Effect of partial root-zone drying and deficit irrigation on growth characteristics of tomato (Solanum lycopersicum L.)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14, 1, 2020, 1-13. magiran.com/p2133384
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال