ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی افشار، حسین شریفان، بیژن قهرمان، محمد بنایان اول، (1399). بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14(1)، 39-48. magiran.com/p2133387
Hadi Afshar, Hosain Sharifan , Bijan Ghahraman, Mohammad Bannayan, (2020). Investigation of wheat water productivity in drip irrigation (tape)(Case study of Mashhad and Torbat Heydariyeh), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(1), 39-48. magiran.com/p2133387
هادی افشار، حسین شریفان، بیژن قهرمان، محمد بنایان اول، بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه). مجله آبیاری و زهکشی ایران، 1399؛ 14(1): 39-48. magiran.com/p2133387
Hadi Afshar, Hosain Sharifan , Bijan Ghahraman, Mohammad Bannayan, Investigation of wheat water productivity in drip irrigation (tape)(Case study of Mashhad and Torbat Heydariyeh), Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 2020; 14(1): 39-48. magiran.com/p2133387
هادی افشار، حسین شریفان، بیژن قهرمان، محمد بنایان اول، "بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)"، مجله آبیاری و زهکشی ایران 14، شماره 1 (1399): 39-48. magiran.com/p2133387
Hadi Afshar, Hosain Sharifan , Bijan Ghahraman, Mohammad Bannayan, "Investigation of wheat water productivity in drip irrigation (tape)(Case study of Mashhad and Torbat Heydariyeh)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage 14, no.1 (2020): 39-48. magiran.com/p2133387
هادی افشار، حسین شریفان، بیژن قهرمان، محمد بنایان اول، (1399). 'بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)'، مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14(1)، صص.39-48. magiran.com/p2133387
Hadi Afshar, Hosain Sharifan , Bijan Ghahraman, Mohammad Bannayan, (2020). 'Investigation of wheat water productivity in drip irrigation (tape)(Case study of Mashhad and Torbat Heydariyeh)', Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14(1), pp.39-48. magiran.com/p2133387
هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول. "بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)". مجله آبیاری و زهکشی ایران، 14 ،1 ، 1399، 39-48. magiran.com/p2133387
Hadi Afshar; Hosain Sharifan ; Bijan Ghahraman; Mohammad Bannayan. "Investigation of wheat water productivity in drip irrigation (tape)(Case study of Mashhad and Torbat Heydariyeh)", Iranian Journal of Irrigation & Drainage, 14, 1, 2020, 39-48. magiran.com/p2133387
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال