ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رحیمی خویگانی، سمیه کاظمی نجف آبادی، (1399). قبول آثار جبران خلیل جبران فی إیران من منظور نظریه النظم المتعدده، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10(37)، 1-23. magiran.com/p2133503
Mohammad Rahimi Khoigani, Somayyah Kazemi Najafabadi, (2020). Investigating the Process of Acceptance of the Works of Gibran Khalil Gibran in Iran According to Poly-systems Theory, , 10(37), 1-23. magiran.com/p2133503
محمد رحیمی خویگانی، سمیه کاظمی نجف آبادی، قبول آثار جبران خلیل جبران فی إیران من منظور نظریه النظم المتعدده. کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 1399؛ 10(37): 1-23. magiran.com/p2133503
Mohammad Rahimi Khoigani, Somayyah Kazemi Najafabadi, Investigating the Process of Acceptance of the Works of Gibran Khalil Gibran in Iran According to Poly-systems Theory, , 2020; 10(37): 1-23. magiran.com/p2133503
محمد رحیمی خویگانی، سمیه کاظمی نجف آبادی، "قبول آثار جبران خلیل جبران فی إیران من منظور نظریه النظم المتعدده"، کاوش نامه ادبیات تطبیقی 10، شماره 37 (1399): 1-23. magiran.com/p2133503
Mohammad Rahimi Khoigani, Somayyah Kazemi Najafabadi, "Investigating the Process of Acceptance of the Works of Gibran Khalil Gibran in Iran According to Poly-systems Theory", 10, no.37 (2020): 1-23. magiran.com/p2133503
محمد رحیمی خویگانی، سمیه کاظمی نجف آبادی، (1399). 'قبول آثار جبران خلیل جبران فی إیران من منظور نظریه النظم المتعدده'، کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10(37)، صص.1-23. magiran.com/p2133503
Mohammad Rahimi Khoigani, Somayyah Kazemi Najafabadi, (2020). 'Investigating the Process of Acceptance of the Works of Gibran Khalil Gibran in Iran According to Poly-systems Theory', , 10(37), pp.1-23. magiran.com/p2133503
محمد رحیمی خویگانی؛ سمیه کاظمی نجف آبادی. "قبول آثار جبران خلیل جبران فی إیران من منظور نظریه النظم المتعدده". کاوش نامه ادبیات تطبیقی، 10 ،37 ، 1399، 1-23. magiran.com/p2133503
Mohammad Rahimi Khoigani; Somayyah Kazemi Najafabadi. "Investigating the Process of Acceptance of the Works of Gibran Khalil Gibran in Iran According to Poly-systems Theory", , 10, 37, 2020, 1-23. magiran.com/p2133503
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال