ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز سهیلی، سحر جسری، علی اکبر خاصه، فرشید دانش، (1399). کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(1)، 21-27. magiran.com/p2133587
Faramarz Soheili, Sahar Jasri, AliAkbar Khasseh, Farshid Danesh, (2020). The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences, Health Information Management, 17(1), 21-27. magiran.com/p2133587
فرامرز سهیلی، سحر جسری، علی اکبر خاصه، فرشید دانش، کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران. نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 1399؛ 17(1): 21-27. magiran.com/p2133587
Faramarz Soheili, Sahar Jasri, AliAkbar Khasseh, Farshid Danesh, The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences, Health Information Management, 2020; 17(1): 21-27. magiran.com/p2133587
فرامرز سهیلی، سحر جسری، علی اکبر خاصه، فرشید دانش، "کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران"، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت 17، شماره 1 (1399): 21-27. magiran.com/p2133587
Faramarz Soheili, Sahar Jasri, AliAkbar Khasseh, Farshid Danesh, "The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences", Health Information Management 17, no.1 (2020): 21-27. magiran.com/p2133587
فرامرز سهیلی، سحر جسری، علی اکبر خاصه، فرشید دانش، (1399). 'کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران'، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17(1)، صص.21-27. magiran.com/p2133587
Faramarz Soheili, Sahar Jasri, AliAkbar Khasseh, Farshid Danesh, (2020). 'The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences', Health Information Management, 17(1), pp.21-27. magiran.com/p2133587
فرامرز سهیلی؛ سحر جسری؛ علی اکبر خاصه؛ فرشید دانش. "کیفیت وب سایت های موبایلی کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی ایران". نشریه مدیریت اطلاعات سلامت، 17 ،1 ، 1399، 21-27. magiran.com/p2133587
Faramarz Soheili; Sahar Jasri; AliAkbar Khasseh; Farshid Danesh. "The Quality of Libraries’ Mobile Websites of Iranian Universities of Medical Sciences", Health Information Management, 17, 1, 2020, 21-27. magiran.com/p2133587
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال