ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن مروتی، سید جواد سیدطبایی، مهرداد غلامزاد، (1399). ارزیابی تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز به روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از نانو ذرات طلا و آنتی ژن نوترکیب gra7، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، 101-115. magiran.com/p2133947
Hassan Morovati, Seyyed javad Seyyedtabaei, Mehrdad Gholamzad , (2020). Evaluation of a Newly Designed Immunochromatographic Test using Gold Nanoparticles and Recombinant Antigen gra7 for Rapid Diagnosis of Human Toxoplasmosis, Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), 101-115. magiran.com/p2133947
حسن مروتی، سید جواد سیدطبایی، مهرداد غلامزاد، ارزیابی تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز به روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از نانو ذرات طلا و آنتی ژن نوترکیب gra7. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1399؛ 14(1): 101-115. magiran.com/p2133947
Hassan Morovati, Seyyed javad Seyyedtabaei, Mehrdad Gholamzad , Evaluation of a Newly Designed Immunochromatographic Test using Gold Nanoparticles and Recombinant Antigen gra7 for Rapid Diagnosis of Human Toxoplasmosis, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2020; 14(1): 101-115. magiran.com/p2133947
حسن مروتی، سید جواد سیدطبایی، مهرداد غلامزاد، "ارزیابی تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز به روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از نانو ذرات طلا و آنتی ژن نوترکیب gra7"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 14، شماره 1 (1399): 101-115. magiran.com/p2133947
Hassan Morovati, Seyyed javad Seyyedtabaei, Mehrdad Gholamzad , "Evaluation of a Newly Designed Immunochromatographic Test using Gold Nanoparticles and Recombinant Antigen gra7 for Rapid Diagnosis of Human Toxoplasmosis", Iranian Journal of Medical Microbiology 14, no.1 (2020): 101-115. magiran.com/p2133947
حسن مروتی، سید جواد سیدطبایی، مهرداد غلامزاد، (1399). 'ارزیابی تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز به روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از نانو ذرات طلا و آنتی ژن نوترکیب gra7'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14(1)، صص.101-115. magiran.com/p2133947
Hassan Morovati, Seyyed javad Seyyedtabaei, Mehrdad Gholamzad , (2020). 'Evaluation of a Newly Designed Immunochromatographic Test using Gold Nanoparticles and Recombinant Antigen gra7 for Rapid Diagnosis of Human Toxoplasmosis', Iranian Journal of Medical Microbiology, 14(1), pp.101-115. magiran.com/p2133947
حسن مروتی؛ سید جواد سیدطبایی؛ مهرداد غلامزاد. "ارزیابی تست تشخیص سریع توکسوپلاسموز به روش ایمونوکروماتوگرافی با استفاده از نانو ذرات طلا و آنتی ژن نوترکیب gra7". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 14 ،1 ، 1399، 101-115. magiran.com/p2133947
Hassan Morovati; Seyyed javad Seyyedtabaei; Mehrdad Gholamzad . "Evaluation of a Newly Designed Immunochromatographic Test using Gold Nanoparticles and Recombinant Antigen gra7 for Rapid Diagnosis of Human Toxoplasmosis", Iranian Journal of Medical Microbiology, 14, 1, 2020, 101-115. magiran.com/p2133947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال