ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدتقی موحد ابطحی، (1399). معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، 5-24. magiran.com/p2134103
M.T Movahed Abtahi, (2020). Introducing and Evaluating the Classifications of Religious Science Approaches; A Step Toward a Comprehensive Classification of Religious Science Approaches, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), 5-24. magiran.com/p2134103
سید محمدتقی موحد ابطحی، معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1399؛ 24(82): 5-24. magiran.com/p2134103
M.T Movahed Abtahi, Introducing and Evaluating the Classifications of Religious Science Approaches; A Step Toward a Comprehensive Classification of Religious Science Approaches, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2020; 24(82): 5-24. magiran.com/p2134103
سید محمدتقی موحد ابطحی، "معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 24، شماره 82 (1399): 5-24. magiran.com/p2134103
M.T Movahed Abtahi, "Introducing and Evaluating the Classifications of Religious Science Approaches; A Step Toward a Comprehensive Classification of Religious Science Approaches", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 24, no.82 (2020): 5-24. magiran.com/p2134103
سید محمدتقی موحد ابطحی، (1399). 'معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، صص.5-24. magiran.com/p2134103
M.T Movahed Abtahi, (2020). 'Introducing and Evaluating the Classifications of Religious Science Approaches; A Step Toward a Comprehensive Classification of Religious Science Approaches', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), pp.5-24. magiran.com/p2134103
سید محمدتقی موحد ابطحی. "معرفی و ارزیابی طبقه بندی های رویکردهای علم دینی؛ گامی به سوی طبقه بندی جامع رویکردهای علم دینی". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24 ،82 ، 1399، 5-24. magiran.com/p2134103
M.T Movahed Abtahi. "Introducing and Evaluating the Classifications of Religious Science Approaches; A Step Toward a Comprehensive Classification of Religious Science Approaches", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24, 82, 2020, 5-24. magiran.com/p2134103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال