ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه برزن، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی، (1399). جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، 129-150. magiran.com/p2134109
Marzieh Barzan , K. Najafi Barzegar, A. Quedan, H.Qureshi, (2020). The Scientific and Jurisprudential Position of Imam Sajjad from Sunni Point of View, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), 129-150. magiran.com/p2134109
مرضیه برزن، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی، جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1399؛ 24(82): 129-150. magiran.com/p2134109
Marzieh Barzan , K. Najafi Barzegar, A. Quedan, H.Qureshi, The Scientific and Jurisprudential Position of Imam Sajjad from Sunni Point of View, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2020; 24(82): 129-150. magiran.com/p2134109
مرضیه برزن، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی، "جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 24، شماره 82 (1399): 129-150. magiran.com/p2134109
Marzieh Barzan , K. Najafi Barzegar, A. Quedan, H.Qureshi, "The Scientific and Jurisprudential Position of Imam Sajjad from Sunni Point of View", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 24, no.82 (2020): 129-150. magiran.com/p2134109
مرضیه برزن، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی، (1399). 'جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، صص.129-150. magiran.com/p2134109
Marzieh Barzan , K. Najafi Barzegar, A. Quedan, H.Qureshi, (2020). 'The Scientific and Jurisprudential Position of Imam Sajjad from Sunni Point of View', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), pp.129-150. magiran.com/p2134109
مرضیه برزن؛ کریم نجفی برزگر؛ اصغر قائدان؛ سید حسن قریشی. "جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24 ،82 ، 1399، 129-150. magiran.com/p2134109
Marzieh Barzan ; K. Najafi Barzegar; A. Quedan; H.Qureshi. "The Scientific and Jurisprudential Position of Imam Sajjad from Sunni Point of View", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24, 82, 2020, 129-150. magiran.com/p2134109
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال