ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمد میرجلیلی، محمدحسین فلاح، احمد زارع زردینی، سمیه یوسفی، (1399). بررسی کیفی علل انگاره های ذهنی نادرست از خداوند، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، 239-251. magiran.com/p2134114
A.M Mirjalili, M.H.Fallah, A.Zareh Zarrin, S.Yosofi, (2020). Qualitative Investigation of the Causes of False Mental Imagination about God, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), 239-251. magiran.com/p2134114
علی محمد میرجلیلی، محمدحسین فلاح، احمد زارع زردینی، سمیه یوسفی، بررسی کیفی علل انگاره های ذهنی نادرست از خداوند. فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 1399؛ 24(82): 239-251. magiran.com/p2134114
A.M Mirjalili, M.H.Fallah, A.Zareh Zarrin, S.Yosofi, Qualitative Investigation of the Causes of False Mental Imagination about God, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2020; 24(82): 239-251. magiran.com/p2134114
علی محمد میرجلیلی، محمدحسین فلاح، احمد زارع زردینی، سمیه یوسفی، "بررسی کیفی علل انگاره های ذهنی نادرست از خداوند"، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی 24، شماره 82 (1399): 239-251. magiran.com/p2134114
A.M Mirjalili, M.H.Fallah, A.Zareh Zarrin, S.Yosofi, "Qualitative Investigation of the Causes of False Mental Imagination about God", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University 24, no.82 (2020): 239-251. magiran.com/p2134114
علی محمد میرجلیلی، محمدحسین فلاح، احمد زارع زردینی، سمیه یوسفی، (1399). 'بررسی کیفی علل انگاره های ذهنی نادرست از خداوند'، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(82)، صص.239-251. magiran.com/p2134114
A.M Mirjalili, M.H.Fallah, A.Zareh Zarrin, S.Yosofi, (2020). 'Qualitative Investigation of the Causes of False Mental Imagination about God', Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24(82), pp.239-251. magiran.com/p2134114
علی محمد میرجلیلی؛ محمدحسین فلاح؛ احمد زارع زردینی؛ سمیه یوسفی. "بررسی کیفی علل انگاره های ذهنی نادرست از خداوند". فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24 ،82 ، 1399، 239-251. magiran.com/p2134114
A.M Mirjalili; M.H.Fallah; A.Zareh Zarrin; S.Yosofi. "Qualitative Investigation of the Causes of False Mental Imagination about God", Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 24, 82, 2020, 239-251. magiran.com/p2134114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال