ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبیره گلشاهی، احمد غلامعلی زاده آهنگر، نوشین میر، مریم قربانی، (1399). تاثیر روش مصرف، منابع مختلف کودهای آهن بر جذب برخی عناصر کم مصرف و پایداری غشا پلاسمایی گیاه سورگوم، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 10(1)، 1-25. magiran.com/p2134131
Sabireh Golshahi, Noshin Mir, Maryam Ghorbani, (2020). The Effect of Applying Methods, Concentration and Fe sources on the Amount of Some Microelements and the Stability of the Plasma Membrane of Sorghum Plant, Soil Management and Sustainable Production, 10(1), 1-25. magiran.com/p2134131
صبیره گلشاهی، احمد غلامعلی زاده آهنگر، نوشین میر، مریم قربانی، تاثیر روش مصرف، منابع مختلف کودهای آهن بر جذب برخی عناصر کم مصرف و پایداری غشا پلاسمایی گیاه سورگوم. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 1399؛ 10(1): 1-25. magiran.com/p2134131
Sabireh Golshahi, Noshin Mir, Maryam Ghorbani, The Effect of Applying Methods, Concentration and Fe sources on the Amount of Some Microelements and the Stability of the Plasma Membrane of Sorghum Plant, Soil Management and Sustainable Production, 2020; 10(1): 1-25. magiran.com/p2134131
صبیره گلشاهی، احمد غلامعلی زاده آهنگر، نوشین میر، مریم قربانی، "تاثیر روش مصرف، منابع مختلف کودهای آهن بر جذب برخی عناصر کم مصرف و پایداری غشا پلاسمایی گیاه سورگوم"، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 10، شماره 1 (1399): 1-25. magiran.com/p2134131
Sabireh Golshahi, Noshin Mir, Maryam Ghorbani, "The Effect of Applying Methods, Concentration and Fe sources on the Amount of Some Microelements and the Stability of the Plasma Membrane of Sorghum Plant", Soil Management and Sustainable Production 10, no.1 (2020): 1-25. magiran.com/p2134131
صبیره گلشاهی، احمد غلامعلی زاده آهنگر، نوشین میر، مریم قربانی، (1399). 'تاثیر روش مصرف، منابع مختلف کودهای آهن بر جذب برخی عناصر کم مصرف و پایداری غشا پلاسمایی گیاه سورگوم'، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 10(1)، صص.1-25. magiran.com/p2134131
Sabireh Golshahi, Noshin Mir, Maryam Ghorbani, (2020). 'The Effect of Applying Methods, Concentration and Fe sources on the Amount of Some Microelements and the Stability of the Plasma Membrane of Sorghum Plant', Soil Management and Sustainable Production, 10(1), pp.1-25. magiran.com/p2134131
صبیره گلشاهی؛ احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ نوشین میر؛ مریم قربانی. "تاثیر روش مصرف، منابع مختلف کودهای آهن بر جذب برخی عناصر کم مصرف و پایداری غشا پلاسمایی گیاه سورگوم". نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 10 ،1 ، 1399، 1-25. magiran.com/p2134131
Sabireh Golshahi; Noshin Mir; Maryam Ghorbani. "The Effect of Applying Methods, Concentration and Fe sources on the Amount of Some Microelements and the Stability of the Plasma Membrane of Sorghum Plant", Soil Management and Sustainable Production, 10, 1, 2020, 1-25. magiran.com/p2134131
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال