ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، (1399). بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد)، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7(10)، 251-267. magiran.com/p2134234
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, (2020). Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities), Journal of Architecture Hot and dry climate, 7(10), 251-267. magiran.com/p2134234
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد). نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 1399؛ 7(10): 251-267. magiran.com/p2134234
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities), Journal of Architecture Hot and dry climate, 2020; 7(10): 251-267. magiran.com/p2134234
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، "بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد)"، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 7، شماره 10 (1399): 251-267. magiran.com/p2134234
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, "Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities)", Journal of Architecture Hot and dry climate 7, no.10 (2020): 251-267. magiran.com/p2134234
حسن اکبری، فاطمه سادات حسینی نژاد، (1399). 'بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد)'، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7(10)، صص.251-267. magiran.com/p2134234
Hassan Akbari , Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad, (2020). 'Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities)', Journal of Architecture Hot and dry climate, 7(10), pp.251-267. magiran.com/p2134234
حسن اکبری؛ فاطمه سادات حسینی نژاد. "بهینه سازی جهت استقرار ساختمان در بهره مندی از تابش خورشیدی در اقلیم گرم و خشک (مطالعه موردی: شهرهای اصفهان، سمنان، کرمان و یزد)". نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 7 ،10 ، 1399، 251-267. magiran.com/p2134234
Hassan Akbari ; Fatemeh Sadat Hosseini Nezhad. "Optimization of the building orientation to receive solar radiation in hot-aridclimate (Case Studies: Isfahan, Semnan, Kerman and Yazd cities)", Journal of Architecture Hot and dry climate, 7, 10, 2020, 251-267. magiran.com/p2134234
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال