ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطیه اورعی، علی تهرانی فر، احمد نظامی، محمود شور، (1399). تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده، نشریه علوم باغبانی، 34(1)، 1-14. magiran.com/p2134425
A. Oraee, A. Tehranifar, A. Nezami, M. Shoor, (2020). The Effect of Irrigation Levels on Improvement of Cold Tolerance in Viola Plants under Controlled Conditions, Journal of horticulture science, 34(1), 1-14. magiran.com/p2134425
عطیه اورعی، علی تهرانی فر، احمد نظامی، محمود شور، تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده. نشریه علوم باغبانی، 1399؛ 34(1): 1-14. magiran.com/p2134425
A. Oraee, A. Tehranifar, A. Nezami, M. Shoor, The Effect of Irrigation Levels on Improvement of Cold Tolerance in Viola Plants under Controlled Conditions, Journal of horticulture science, 2020; 34(1): 1-14. magiran.com/p2134425
عطیه اورعی، علی تهرانی فر، احمد نظامی، محمود شور، "تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده"، نشریه علوم باغبانی 34، شماره 1 (1399): 1-14. magiran.com/p2134425
A. Oraee, A. Tehranifar, A. Nezami, M. Shoor, "The Effect of Irrigation Levels on Improvement of Cold Tolerance in Viola Plants under Controlled Conditions", Journal of horticulture science 34, no.1 (2020): 1-14. magiran.com/p2134425
عطیه اورعی، علی تهرانی فر، احمد نظامی، محمود شور، (1399). 'تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده'، نشریه علوم باغبانی، 34(1)، صص.1-14. magiran.com/p2134425
A. Oraee, A. Tehranifar, A. Nezami, M. Shoor, (2020). 'The Effect of Irrigation Levels on Improvement of Cold Tolerance in Viola Plants under Controlled Conditions', Journal of horticulture science, 34(1), pp.1-14. magiran.com/p2134425
عطیه اورعی؛ علی تهرانی فر؛ احمد نظامی؛ محمود شور. "تاثیر سطوح آبیاری بر بهبود تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه بنفشه در شرایط کنترل شده". نشریه علوم باغبانی، 34 ،1 ، 1399، 1-14. magiran.com/p2134425
A. Oraee; A. Tehranifar; A. Nezami; M. Shoor. "The Effect of Irrigation Levels on Improvement of Cold Tolerance in Viola Plants under Controlled Conditions", Journal of horticulture science, 34, 1, 2020, 1-14. magiran.com/p2134425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال