ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عاطفه شکاری، سید نجم الدین موسوی، عبدالخالق غلامی، (1399). تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی، مجله مدیریت کسب و کار، 12(45)، 203-225. magiran.com/p2134529
Atefeh Shekari, Sayyed Najmoddin Mosuavi , Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya, (2020). Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model, Journal of business management, 12(45), 203-225. magiran.com/p2134529
عاطفه شکاری، سید نجم الدین موسوی، عبدالخالق غلامی، تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی. مجله مدیریت کسب و کار، 1399؛ 12(45): 203-225. magiran.com/p2134529
Atefeh Shekari, Sayyed Najmoddin Mosuavi , Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya, Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model, Journal of business management, 2020; 12(45): 203-225. magiran.com/p2134529
عاطفه شکاری، سید نجم الدین موسوی، عبدالخالق غلامی، "تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی"، مجله مدیریت کسب و کار 12، شماره 45 (1399): 203-225. magiran.com/p2134529
Atefeh Shekari, Sayyed Najmoddin Mosuavi , Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya, "Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model", Journal of business management 12, no.45 (2020): 203-225. magiran.com/p2134529
عاطفه شکاری، سید نجم الدین موسوی، عبدالخالق غلامی، (1399). 'تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی'، مجله مدیریت کسب و کار، 12(45)، صص.203-225. magiran.com/p2134529
Atefeh Shekari, Sayyed Najmoddin Mosuavi , Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya, (2020). 'Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model', Journal of business management, 12(45), pp.203-225. magiran.com/p2134529
عاطفه شکاری؛ سید نجم الدین موسوی؛ عبدالخالق غلامی. "تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی". مجله مدیریت کسب و کار، 12 ،45 ، 1399، 203-225. magiran.com/p2134529
Atefeh Shekari; Sayyed Najmoddin Mosuavi ; Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya. "Explaining Model of Attitude towards Advertising in Sporting Goods via Instagram Using Technology Acceptance Model", Journal of business management, 12, 45, 2020, 203-225. magiran.com/p2134529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال