ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید علی مهدیون، محمد اقبالی، مجید حمیدی، یونس محمدی، محمد بابامیری، (1398). بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(4)، 26-34. magiran.com/p2134551
Seyyed Ali Mahdiyoun, Mohammad Eghbali, Majid Hamidi, Younes Mohammadi, Mohammad Babamiri, (2020). Investigating the Psychological Health Status of the Immediate Family Members of Patients with Brain Death and Organ Donators in Hamadan Province, Journal of Critical Care Nursing, 12(4), 26-34. magiran.com/p2134551
سید علی مهدیون، محمد اقبالی، مجید حمیدی، یونس محمدی، محمد بابامیری، بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(4): 26-34. magiran.com/p2134551
Seyyed Ali Mahdiyoun, Mohammad Eghbali, Majid Hamidi, Younes Mohammadi, Mohammad Babamiri, Investigating the Psychological Health Status of the Immediate Family Members of Patients with Brain Death and Organ Donators in Hamadan Province, Journal of Critical Care Nursing, 2020; 12(4): 26-34. magiran.com/p2134551
سید علی مهدیون، محمد اقبالی، مجید حمیدی، یونس محمدی، محمد بابامیری، "بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 4 (1398): 26-34. magiran.com/p2134551
Seyyed Ali Mahdiyoun, Mohammad Eghbali, Majid Hamidi, Younes Mohammadi, Mohammad Babamiri, "Investigating the Psychological Health Status of the Immediate Family Members of Patients with Brain Death and Organ Donators in Hamadan Province", Journal of Critical Care Nursing 12, no.4 (2020): 26-34. magiran.com/p2134551
سید علی مهدیون، محمد اقبالی، مجید حمیدی، یونس محمدی، محمد بابامیری، (1398). 'بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(4)، صص.26-34. magiran.com/p2134551
Seyyed Ali Mahdiyoun, Mohammad Eghbali, Majid Hamidi, Younes Mohammadi, Mohammad Babamiri, (2020). 'Investigating the Psychological Health Status of the Immediate Family Members of Patients with Brain Death and Organ Donators in Hamadan Province', Journal of Critical Care Nursing, 12(4), pp.26-34. magiran.com/p2134551
سید علی مهدیون؛ محمد اقبالی؛ مجید حمیدی؛ یونس محمدی؛ محمد بابامیری. "بررسی سلامت روانشناختی خانواده افراد دچار مرگ مغزی و اهداکنندگان عضو در استان همدان". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،4 ، 1398، 26-34. magiran.com/p2134551
Seyyed Ali Mahdiyoun; Mohammad Eghbali; Majid Hamidi; Younes Mohammadi; Mohammad Babamiri. "Investigating the Psychological Health Status of the Immediate Family Members of Patients with Brain Death and Organ Donators in Hamadan Province", Journal of Critical Care Nursing, 12, 4, 2020, 26-34. magiran.com/p2134551
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال