ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده رقیه حسینی، محمدامین ولیزاد حسنلویی، سید مرتضی موسوی، یوسف حقیقی مقدم، (1398). تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از برقراری ارتباط در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه پدیدارشناسی، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(4)، 54-63. magiran.com/p2134554
Seyede Roghayeh Hosseini, MohammadAmin Valizade Hasanloei, Seyed Mortaza Mousavi, Yusef Haghighi Moghadam, (2020). Communication Experiences of Mechanically Ventilated Conscious Patients in Intensive Care Units: A Phenomenological Study, Journal of Critical Care Nursing, 12(4), 54-63. magiran.com/p2134554
سیده رقیه حسینی، محمدامین ولیزاد حسنلویی، سید مرتضی موسوی، یوسف حقیقی مقدم، تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از برقراری ارتباط در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه پدیدارشناسی. فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 1398؛ 12(4): 54-63. magiran.com/p2134554
Seyede Roghayeh Hosseini, MohammadAmin Valizade Hasanloei, Seyed Mortaza Mousavi, Yusef Haghighi Moghadam, Communication Experiences of Mechanically Ventilated Conscious Patients in Intensive Care Units: A Phenomenological Study, Journal of Critical Care Nursing, 2020; 12(4): 54-63. magiran.com/p2134554
سیده رقیه حسینی، محمدامین ولیزاد حسنلویی، سید مرتضی موسوی، یوسف حقیقی مقدم، "تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از برقراری ارتباط در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه پدیدارشناسی"، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه 12، شماره 4 (1398): 54-63. magiran.com/p2134554
Seyede Roghayeh Hosseini, MohammadAmin Valizade Hasanloei, Seyed Mortaza Mousavi, Yusef Haghighi Moghadam, "Communication Experiences of Mechanically Ventilated Conscious Patients in Intensive Care Units: A Phenomenological Study", Journal of Critical Care Nursing 12, no.4 (2020): 54-63. magiran.com/p2134554
سیده رقیه حسینی، محمدامین ولیزاد حسنلویی، سید مرتضی موسوی، یوسف حقیقی مقدم، (1398). 'تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از برقراری ارتباط در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه پدیدارشناسی'، فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12(4)، صص.54-63. magiran.com/p2134554
Seyede Roghayeh Hosseini, MohammadAmin Valizade Hasanloei, Seyed Mortaza Mousavi, Yusef Haghighi Moghadam, (2020). 'Communication Experiences of Mechanically Ventilated Conscious Patients in Intensive Care Units: A Phenomenological Study', Journal of Critical Care Nursing, 12(4), pp.54-63. magiran.com/p2134554
سیده رقیه حسینی؛ محمدامین ولیزاد حسنلویی؛ سید مرتضی موسوی؛ یوسف حقیقی مقدم. "تجارب بیماران هوشیار تحت تهویه مکانیکی از برقراری ارتباط در بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه پدیدارشناسی". فصلنامه پرستاری مراقبت ویژه، 12 ،4 ، 1398، 54-63. magiran.com/p2134554
Seyede Roghayeh Hosseini; MohammadAmin Valizade Hasanloei; Seyed Mortaza Mousavi; Yusef Haghighi Moghadam. "Communication Experiences of Mechanically Ventilated Conscious Patients in Intensive Care Units: A Phenomenological Study", Journal of Critical Care Nursing, 12, 4, 2020, 54-63. magiran.com/p2134554
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال