ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ملک زادگان، احمد حسن آبادی ، حسن نصیری مقدم، حسین مروج، حیدر زرقی، (1399). تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 12(1)، 61-73. magiran.com/p2134577
Ahmad Malakzadegan, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, Hossein Moravej, Heydar Zarghi, (2020). Developing Regression Predictive Equations for Metabolizable Energy of High- Yielding Iranian Barley Varieties and Comparison with NIRS Method and the Values Indicated in the NRC Tables Based on the Performance of Male Broiler Chickens, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 12(1), 61-73. magiran.com/p2134577
احمد ملک زادگان، احمد حسن آبادی ، حسن نصیری مقدم، حسین مروج، حیدر زرقی، تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر. فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 1399؛ 12(1): 61-73. magiran.com/p2134577
Ahmad Malakzadegan, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, Hossein Moravej, Heydar Zarghi, Developing Regression Predictive Equations for Metabolizable Energy of High- Yielding Iranian Barley Varieties and Comparison with NIRS Method and the Values Indicated in the NRC Tables Based on the Performance of Male Broiler Chickens, Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 2020; 12(1): 61-73. magiran.com/p2134577
احمد ملک زادگان، احمد حسن آبادی ، حسن نصیری مقدم، حسین مروج، حیدر زرقی، "تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر"، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران 12، شماره 1 (1399): 61-73. magiran.com/p2134577
Ahmad Malakzadegan, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, Hossein Moravej, Heydar Zarghi, "Developing Regression Predictive Equations for Metabolizable Energy of High- Yielding Iranian Barley Varieties and Comparison with NIRS Method and the Values Indicated in the NRC Tables Based on the Performance of Male Broiler Chickens", Iranian Journal of Animal Science Reaserch 12, no.1 (2020): 61-73. magiran.com/p2134577
احمد ملک زادگان، احمد حسن آبادی ، حسن نصیری مقدم، حسین مروج، حیدر زرقی، (1399). 'تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر'، فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 12(1)، صص.61-73. magiran.com/p2134577
Ahmad Malakzadegan, Ahmad Hassanabadi, Hassan Nassiri Moghaddam, Hossein Moravej, Heydar Zarghi, (2020). 'Developing Regression Predictive Equations for Metabolizable Energy of High- Yielding Iranian Barley Varieties and Comparison with NIRS Method and the Values Indicated in the NRC Tables Based on the Performance of Male Broiler Chickens', Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 12(1), pp.61-73. magiran.com/p2134577
احمد ملک زادگان؛ احمد حسن آبادی ؛ حسن نصیری مقدم؛ حسین مروج؛ حیدر زرقی. "تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر". فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران، 12 ،1 ، 1399، 61-73. magiran.com/p2134577
Ahmad Malakzadegan; Ahmad Hassanabadi; Hassan Nassiri Moghaddam; Hossein Moravej; Heydar Zarghi. "Developing Regression Predictive Equations for Metabolizable Energy of High- Yielding Iranian Barley Varieties and Comparison with NIRS Method and the Values Indicated in the NRC Tables Based on the Performance of Male Broiler Chickens", Iranian Journal of Animal Science Reaserch, 12, 1, 2020, 61-73. magiran.com/p2134577
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال