ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده فاطمه میرشفیعی لنگری، مریم جوهری، احسان موعودی، زهرا سادات مدنی، (1399). بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(2)، 174-183. magiran.com/p2134614
Fatemeh Mirshafiei Langari, Maryam Johari , Ehsan Moudi, Zahra Madani, (2020). Dental Students’ and Residents’ Knowledge and Attitudes towards Application of Cone-Beam Computed Tomography in Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, Journal of Mashhad Dental School, 44(2), 174-183. magiran.com/p2134614
سیده فاطمه میرشفیعی لنگری، مریم جوهری، احسان موعودی، زهرا سادات مدنی، بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT). مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1399؛ 44(2): 174-183. magiran.com/p2134614
Fatemeh Mirshafiei Langari, Maryam Johari , Ehsan Moudi, Zahra Madani, Dental Students’ and Residents’ Knowledge and Attitudes towards Application of Cone-Beam Computed Tomography in Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran, Journal of Mashhad Dental School, 2020; 44(2): 174-183. magiran.com/p2134614
سیده فاطمه میرشفیعی لنگری، مریم جوهری، احسان موعودی، زهرا سادات مدنی، "بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 44، شماره 2 (1399): 174-183. magiran.com/p2134614
Fatemeh Mirshafiei Langari, Maryam Johari , Ehsan Moudi, Zahra Madani, "Dental Students’ and Residents’ Knowledge and Attitudes towards Application of Cone-Beam Computed Tomography in Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran", Journal of Mashhad Dental School 44, no.2 (2020): 174-183. magiran.com/p2134614
سیده فاطمه میرشفیعی لنگری، مریم جوهری، احسان موعودی، زهرا سادات مدنی، (1399). 'بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(2)، صص.174-183. magiran.com/p2134614
Fatemeh Mirshafiei Langari, Maryam Johari , Ehsan Moudi, Zahra Madani, (2020). 'Dental Students’ and Residents’ Knowledge and Attitudes towards Application of Cone-Beam Computed Tomography in Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran', Journal of Mashhad Dental School, 44(2), pp.174-183. magiran.com/p2134614
سیده فاطمه میرشفیعی لنگری؛ مریم جوهری؛ احسان موعودی؛ زهرا سادات مدنی. "بررسی آگاهی دانشجویان دندان پزشکی عمومی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به کاربرد توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی (CBCT)". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44 ،2 ، 1399، 174-183. magiran.com/p2134614
Fatemeh Mirshafiei Langari; Maryam Johari ; Ehsan Moudi; Zahra Madani. "Dental Students’ and Residents’ Knowledge and Attitudes towards Application of Cone-Beam Computed Tomography in Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran", Journal of Mashhad Dental School, 44, 2, 2020, 174-183. magiran.com/p2134614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال