ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن جوکار، سیما صدیقی، مهرداد اقایی، اشرف محمدخانی، ملیحه مرادزاده، (1399). دیابت تیپ 2 و سایتوکاین های التهابی، فصلنامه کومش، 22(3)، 396-403. magiran.com/p2134655
MohammadHassan Jokar, Sima Sedighi, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, Maliheh Moradzadeh, (2020). Inflammatory Cytokines and type 2 diabetes, Koomesh, 22(3), 396-403. magiran.com/p2134655
محمدحسن جوکار، سیما صدیقی، مهرداد اقایی، اشرف محمدخانی، ملیحه مرادزاده، دیابت تیپ 2 و سایتوکاین های التهابی. فصلنامه کومش، 1399؛ 22(3): 396-403. magiran.com/p2134655
MohammadHassan Jokar, Sima Sedighi, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, Maliheh Moradzadeh, Inflammatory Cytokines and type 2 diabetes, Koomesh, 2020; 22(3): 396-403. magiran.com/p2134655
محمدحسن جوکار، سیما صدیقی، مهرداد اقایی، اشرف محمدخانی، ملیحه مرادزاده، "دیابت تیپ 2 و سایتوکاین های التهابی"، فصلنامه کومش 22، شماره 3 (1399): 396-403. magiran.com/p2134655
MohammadHassan Jokar, Sima Sedighi, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, Maliheh Moradzadeh, "Inflammatory Cytokines and type 2 diabetes", Koomesh 22, no.3 (2020): 396-403. magiran.com/p2134655
محمدحسن جوکار، سیما صدیقی، مهرداد اقایی، اشرف محمدخانی، ملیحه مرادزاده، (1399). 'دیابت تیپ 2 و سایتوکاین های التهابی'، فصلنامه کومش، 22(3)، صص.396-403. magiran.com/p2134655
MohammadHassan Jokar, Sima Sedighi, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, Maliheh Moradzadeh, (2020). 'Inflammatory Cytokines and type 2 diabetes', Koomesh, 22(3), pp.396-403. magiran.com/p2134655
محمدحسن جوکار؛ سیما صدیقی؛ مهرداد اقایی؛ اشرف محمدخانی؛ ملیحه مرادزاده. "دیابت تیپ 2 و سایتوکاین های التهابی". فصلنامه کومش، 22 ،3 ، 1399، 396-403. magiran.com/p2134655
MohammadHassan Jokar; Sima Sedighi; Mehrdad Aghaei; Ashraf Mohamadkhani; Maliheh Moradzadeh. "Inflammatory Cytokines and type 2 diabetes", Koomesh, 22, 3, 2020, 396-403. magiran.com/p2134655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال